Oktatás

Varjú Katalin

A bogarak zenélnek

 
Volt egy osztályközösség. Azokat a gyerekeket  ilyen-olyan okokból fejleszteni kellet, hogy besorolhatóvá váljanak az iskola egyéb osztályaiba. Csakhogy ahány gyerek annyi akarat, külön- bözőség .Többek közt négy féle anyanyelv  is képviseltette magát. Még ketten sem tudtak egy húron pendülni. Nem hogy a bogarak zenéjét a madarak énekét, de egymás szavát sem hallották. Mindenki hangosabb volt a másiknál. Tökéletes nyelv és hangzavar uralkodott.
A tanító néni szavai sem segítettek.
A mutató pálca már fickándozott a tanítói asztalon, de azt szerencsére még  sikerült a tanítónéninek lefognia. Sziszegni, majd zümmögni kezdett. Mármint a tanító néni. Késöbb csiripelt, majd brekegett. Néha még röfögött is . Erre még a két nagy bunyós is felfigyelt. Ekkor nyerített egyet. Megint a tanító néni. Mint egy igazi ló: Nyi-ha-ha-ha. Nagyra nyílt szemek meredtek rá. Ja igen gondolta magában, így talán már tanítani is lehetne. Végre csend volt.
- Dilló szasz? Megbolondútá?  hangzott a kérdés. A tanító néni hallgatott.
- Hallóo! Sunesz? Počuješ? Hallod?  Slišíš?  Meredtek rá értetlenül a gyerekek.
- Nem hallani  semmit!  hangzott valakitől. A tanító néni csak felemelte az ujját.
- Pssszzzt !  intett a nagy bunyós. A gyerekek fülei megnyúltak a nagy hallgatózásban. A tanító néni most mindkét keze mutató ujját megemelte.
- Nóo! Phen má! szólt  megint valaki.
-Ti nem hallottátok a kismadarat énekelni az ablak párkányán?!
- Hazudol?! nem is vót semmi kismadár!
 -Ott volt, de  ti elriasztottátok a nagy ordibálásotokkal. Nem hallottátok a tücsköt hegedülni a sarokban, pedig ott van. Nem hallottátok a lovaskocsit az utcán pedig nyerített a ló.
- No aztat ,te csinátad! No má!
- Én azt csináltam, amit hallottam. Hangzott a válasz. Most pedig hallgassátok, hogy zenélnek a bogarak. Itt a tücsök, itt a légy is. Itt a méhecske a katicabogár meg, itt ül a virágomon. Az ablakon meg épp berepült egy lepke.
Végeredmény: csodálatos gyermekrajzok születtek.

 

 

R. Lakatos Klára

Gondolatok az oktatásról, a cigány gyermekek integrációjáról

Részese voltam a roma önszerveződés különböző műhelyeinek. Betekintést nyertem a civil szerveződések alakulásába, mindjárt az elején, majd azt követően az önkormányzati szféra közigazgatási lehetőségeit is megismerhettem tizenkét éven át.

A közoktatási-és közművelődési törvényekkel, nemcsak képviselőként ismerkedtem, hanem párhuzamosan képeztem magam ezen a területen. Először főiskolai diplomát, majd egyetemi diplomát szereztem, hogy maximális képet kapjak arról a területről, amit célul tűztem ki magamnak.

Dolgoztam önállóan, teamben, nagy létszámú tantestületekben, még a szociális területekbe is kénytelen voltam bekapcsolódni olykor. Az iskolákban ahol főállásban honosítottam meg saját gyermek-klubjaimat részese lehettem a gyakorlati valóságnak.

Figyelemmel kísértem a NAT változásait, az Oktatási törvény adta lehetőségek alkalmazásainak előnyös, és káros eredményeit egy-egy intézményben.

Gyakorlatban tapasztalhattam meg, az olyan oktatási intézményekben folyó szakmai munkát ahol demográfiai okok miatt nagyobb arányban képviseltették magukat a cigány származású gyermekek. Ismerem az 1994-98 között zajló felzárkóztató-és tehetséggondozó kormányzati törekvés eredményeit, és a ma divatos integrációs lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Nem túlzás, ha azt mondom, az erzsébetvárosi és zuglói iskolák eredményeit jól ismerem.

Zuglóban vannak jó eredmények is, hiszen a demográfiai helyzet, a cigányság létszámaránya a településen arányos.

Nem úgy Erzsébetvárosban, ahol 12.000 cigány származású ember él. A település összesen öt iskolát tart fenn alapellátásban. Ebben a kerületben közel száz gyermek életét kísérhettem végig óvodás kortól általános iskola nyolcadik osztályáig. Több gyermeket ma is tanítok a Montessori Gimnáziumban, és a hétvégi klubomban.

Sajnos, a valós továbbtanulás aránya, még szakképzésekben is csekély. A gyermekek egy új környezetben, új elvárásoknak képtelenek megfelelni, ezért lemorzsolódnak. Aztán jönnek a szülők által választott iskolák, hogy a gyerek bent maradjon a nappali tagozatos képzésben, bár tudják, nem valószínű hogy be is fejezi.

Nincs könnyű helyzetben az az ember, aki a gyakorlati műhelyekben dolgozik. Ahány település van, mindenhol másak a problémák. Ez még a fővárosi kerületek egy-egy körzetére is igaz.

Az integráció véleményem szerint nem mindenhol valósítható meg. Nem azért, mert ezt az önkormányzatok nem akarják megvalósítani, hanem azért, mert demográfiai , szociológiai okokból lehetetlenség.(lásd: Tatárszentgyörgy Általános iskola) A  falu egyetlen iskolájában 8o%-os a cigány gyermekek aránya, a szülők a nyolc általánost sem fejezték be.

Gyakori a konfliktushelyzet pedagógus-szülő között. Az iskola pedagógusai közül néhányan képzik tovább magukat. (Romológus, Cigány nyelv felsőfok) Ez is az iskola életben maradását szolgálja.(fejkvóta).

A szakmai tevékenységet annak eredményét, hatását senki nem vizsgálja.

Ez nem motiváló sem a gyermekek, sem a pedagógusok számára. Egy forrás csak, az amúgy is szegény településnek. Sorolhatnám hosszasan az integráció törvényi feltételeinek, és szakmai elvárásainak csorbáit, de ez egy hosszú kötettanulmányt érdemelne.

Természetesen nem istenítem az 1994-98 között zajló oktatási törekvést sem, ami a roma gyermekek sikerességét illeti. Az sem volt hatékony és mérhető.

Szomorú jelenség számomra, hogy húsz év alatt, milliárdok ráfordítása mellett, az iskolák oktatási színvonala csak papíron a törvényeknek,és az elvárásoknak vannak megfeleltetve.

Szakmai kontroll a valóságban nincs.

Nem vitatom, hogy az integrációs fejkvóták igénybevételével egyes iskolák színvonalas oktatási tevékenységet folytatnak, de ez az elképzelés az ország elszegényedett régióiban több okból sem valósulhat meg, csak fölösleges pénzkidobás, és a további torz kép gyártását eredményezi.

Egyre emelkedik a szegény családok száma,( itt nem csak a cigányokra gondolok) és az eddig is szegénységben élők, mélyszegénységben élnek. A gazdasági értelemben felfogott szegénység, szociológiai, pszichológiai, és ebből adódóan óriási kulturális szegénységet eredményez, ami kihat a gyermekek egész életére. Ha valóban az a cél, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek egyenlő esélyeket biztosítsuk, akkor a lokális feltételeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Egy adott településen felmerülő problémákat pontosan fel kell mérni. Értem ez alatt az emberi erőforrás mennyiségi és minőségi mutatóit. Itt nem csak a hátrányos helyzetben élőkre gondolok.

Egy iskola minőségét is az onput és az input mutatójával mérhetjük. Nem biztos, hogy egy település rendelkezik elég szakemberrel ahhoz, hogy a környezetet, települését, fejlessze.

Az iskolákban dolgozó pedagógusok képzési színvonala, rátermettsége megvalósítási képessége, akarata, egyenes arányban van a felmerülő problémák módszertani megoldásával.

A településeken működő szociális hálózatok munkatársai alkalmasak e plusz anyagi, természetbeni források megteremtésére. Ha igen, akkor valóban a célcsoport helyzetének jobbítását szolgálják.

Egy település minőségi fejlődése komplex módon kezelhető. A racionalitást mellőző pénzdobálások, csak züllesztik a társadalmat, beleértve az amúgy is elmaradott, szegénységben élő cigányságot.

A pozitív diszkrimináció nem mindig, és nem mindenhol jelent megoldást. Véleményem szerint többet árt, mint használ. A negatív diszkriminációnak ad még nagyobb terepet.

Erről is hosszas tanulmányt tudnék írni. Természetesen ezzel nem azt szeretném kifejezni, hogy nincs rá szükség. Minden dolognak meg van a szükségessége és helye.

Az oktatási intézmény funkciója, hogy oktasson minden gyermeket a maga képességeinek megfelelően. Jó lenne elérni, hogy az óvodába, az általános iskola első osztályába ne a cigány tanuló, akire fejkvóta jár, hanem a gyermek lépjen be. A gyermek, akinek a hozott képességeit veszik figyelembe a pedagógusok (pl: feladat differenciálással) és nem azt, hogy ő cigány.

Furcsa megoldásokkal találkozik az ember.

A kis létszámú osztályokban sem képesek pedagógusaink eredményt elérni. Olykor pedagógus asszisztensek segítségével sem. Félő, hogy egyes területeken lecsökkent az oktatás színvonala a puszta fejkvóta gyárra. Meglepő az is, hogy mindenki erőn felül tette a dolgát az oktatásban (legalább is a pályázatok beadásakor) mégis sikertelenségekről, kezelhetetlenségekről beszél. Súlyosan magatartászavaros cigány gyerekekről,deviáns szülőkről.

 Az állami támogatások megszerzése után, kérdéses, hogy az ilyen intézmények hajlandóak, képesek voltak e a programjaikban istenített integrációt a gyakorlatba is átültetni.

Véleményem szerint, ahogy a társadalomban igen nagy a szakadék a szegények-és a jómódúak között, úgy tükröződik ez az ország oktatási intézményeiben is.

A megoldást, szinte minden területen (oktatás, kultúra, egészségügy szociálpolitika, munkahelyteremtés, a helyi lehetőségek teljes feltérképezésével képzelhető el.

A kulturális autonómia fontos dolog, de nem kirekesztő módszerekkel, hanem közösségformáló erővel. Az integráció az én felfogásomban nem törvényhez kötött. Nem csak oktatási folyamat. Integrálni, csak egy biztos lábakon álló dologhoz, folyamathoz lehet. Az olyan folyamatokhoz, amelyek képesek napról napra fejlődni, megújulni. A helyi közösségfejlesztésből nem szabad kihagyni a cigányságot.

A cigányok a történeti források szerint, hatszáz éve együtt élnek a magyarokkal. Sorsközösséget vállalva, a honvédő csatákban, a Hungarikum kialakításában, és még sorolhatnám tovább. Tehát a cigányok magyarok. Pont úgy, mint bármelyik anyaországgal rendelkező, a történelmi idők során betelepített nemzetiségek. Nem találom egészségesnek, hogy egy adott településen, a közművelődési színtereken, csak önálló és külön programokban létezik a cigány kultúra.

A jó közművelődési pályázatok nem lehetnek kirekesztők. A pályázati feltételeket eleve úgy kellene kiírni, hogy vegyes programok születhessenek. Egy jó közművelődési szakembernek a harmónia megteremtésére kell törekednie. Az autonómia az egészséges identitástudat kialakulásának folyamatát szolgálná, de ezt nem lehet úgy, gyakorolni, hogy közben szétzülleszt, megoszt egy  helyi közösséget, sőt ha kell,  egymás ellen  uszítja az embereket,ha úgy tetszik, faji alapon.

Az oktatási intézményekben, is így gondolom. A NAT-ban sok változtatni való volna.

Csodálatos társadalmi gesztus lenne, ha a tankönyvekben: történelem, ének, művészettörténet, vizuális kultúra, irodalom, Hon-és népismeret órákon ugyanúgy lehetne tanulni Lakatos Menyhértről, Choli Daróczi Józsefről, Rostás- Farkas Györgyről, Osztolykán Béláról, Bari Károlyról, Péli Tamásról, Szentandrássy Istvánról, Bihari Jánosról, Blaha Lujzáról, Dankó Pistáról, Rigó Jánosról, és még sorolhatnám a neveket, de csak a mérföldköveket említettem.

Egy tankönyvíró pedagógus mára már bőven találna róluk forrást. Felmenő rendszerben is szépen kidolgozhatók. Fontosnak tartanám ez mellett, a nem említett alkotókról tankönyvsegédletekben kidolgozott oktatható információk kidolgozását.

Az iskolai, a közösségi könyvtárfejlesztés úgy történik meg ma is, hogy a már meglévő kiadványokat sem rendelik meg. A diákoktól elzárva a lehetőséget, a pedagógusokat pedig nem motiválja ez a terület. Ha egy része bekerülne a kötelező tanmenetbe, a többi pedig ajánlott irodalomként, akkor nagyobb eredményt érnénk el. Először is nem szegregálnánk, és természetes módon integrálnánk, a megfelelő szinten és helyen.

 Ez a folyamat beépülhetne a pedagógusképzésbe is. A z említett alkotók nem csak a cigányoknak alkottak, (hiszen cigány ország nincs) hanem magyar állampolgárok és egyenértékűek, pont úgy, mint Mikszáth Kálmán, vagy Petőfi Sándor. Mindketten nemzetiségiek, mégis a legnagyobb magyarok. Ennek az apró, de figyelmes lépésnek, nagyon nagy közösségmegtartó, társadalomformáló ereje lehetne. Mindkét fogalom gyakorlattá válása a magyar nemzet minőségi mutatóján emelne. Egy ország kisebbsége olyan, mint a többsége.

A hazafias gondolkodás, az egészséges emberi identitásfejlődés, már gyermekkorban megalapozódik. A biztos, követhető stabil alapokat, a családi szocializáció, az iskolai szocializáció a lokális közösségi szocializáció, a nagy társadalmi szocializáció harmóniája, egysége-és különbözősége tudja megadni, demokratikus elveket követve.

Elkülönítő (bár jószándékú) politikával nem lehet egységet teremteni. Erőszakos asszimilációval sem. Az alkotmányos alapelveket követve az emberi jogok betartásával, (de nem túldimenzionálásával) az egyenlőség elvével kell közelítenünk minden hátrányos helyzetű emberhez.

A hátrányok csak úgy hozhatók be, ha célirányos, a hátrányok mibenlétét vizsgáló korszerű, és hatékony programokkal segítünk a rászorulóknak. A szociális nyomor tartósítása (lásd segélyrendszer generációról-generációra) nem lehet egy ország kisebbségpolitikai célja. Ennek mély pszichikai nyomai maradnak a gyermekekben. Ha a szülők tanulnak, munkát találnak nem segélyből élnek, vagy bűnözésből, akkor a gyerekeknek is követendő példa lesz. Ebben a problémakörben a szülőknek a kormány segíthet, célzott programok finanszírozásával.(Nem csak bűnüldözéssel).

 A pedagógusok gyakran panaszkodnak, hogy amit felépítenek  a gyermekben az iskolában, azt a szülők lerombolják. Itt történetesen a családi szocializáció, a lokális, az iskolai és társadalmi egység  nem létéről beszélnek. Ezt a problémát, csak az iskolában nem lehet megoldani, még a szociális munkások segítségével sem.  

A roma gyermekek iskolai szocializációja nagyban függ a szüleik társadalmi megbecsültségének szintjétől. Ha a szülök bűnözésből kénytelenek élni,(mert nem találnak munkát, mert nem veszik fel őket, vagy éppen nincs, és ez egy tartós állapot) a betevő falat biztosítása érdekében, ezt a gyermekek látják, érzik. Disszonáns lelki állapotba kerülnek akkor, ha az iskolában a jómódú társaik boldogulását, tanulási sikerességeit szemlélik. A pedagógusok tőlük is ugyanezt várják el. Az állandó kirekesztettség érzése agresszióhoz, vagy öngyűlölethez vezet. Ezt hívják az iskolákban magatartás zavarnak. Ez fokozódik később a társadalmi együttélésben. Lokális szinten ez is könnyebben kezelhető. (ismertség alapján a helyi vállalkozók alkalmazzák a helyi romákat). Elérhető, megtalálható, átképezhető. Természetesen túlkapások, és visszaélések nélkül.

Munkáért munkabér jár, nem segély. Ez is disszonancia, és megborítja a társadalomfejlődés harmóniáját.

A problémakör mára, már nem csak a cigány kisebbséget érinti. Ezért alakult ki a társadalmi anómia, és anarchia egyaránt. A helyi szintű cselekvések, és abban a cigányság egyenrangú bevonása lehet csak megoldás a kialakult társadalmi problémák javítására.

A pedagógus társadalom minőségi-és alkalmassági vizsgálata sem volna hiábavaló.

A pedagógusok társadalmi elismertségét feltétlenül javítani kellene, mert ezen a területen óriási a ki nem mondott problémák sorozata.

Fontos, hogy ne maradjon a rendszerben olyan pedagógus, aki nem méltó a társadalmi megbecsülésre. (mert pl: alkoholista, stb)

Sajnos, azokban az iskolákban ahol sok a cigány gyermekek száma, előfordulnak a pedagógus devianciák.

Budapest 2012-01-14