Demográfia

 

Janky Béla

A cigány nők helyzete

 
A tanulmány — a rendelkezésre álló keretek között —, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második felének Magyarországán:
a) a cigányság egyes területeken megkésett bekapcsolódása a modernizációba,
b) a roma kultúra néhány sajátszerű vonása,
c) a kisebbségi léttel járó élethelyzet.
Rövid elemzésünk során külön hangsúlyt fektetünk a rendszerváltást követő évek új jelenségeire,1 illetve a tanulmánykötet tematikájának megfelelően elsősorban a fiatalok helyzetére koncentrálunk. (2)
A nemi szerepek változása a modern kori Európában szorosan kapcsolódik az iparosodás folyamatához és a gyermekvállalási szokások megváltozásához. A cigányság képviselői Magyarországon meglehetősen későn, az államszocializmus idején kezdtek megjelenni tömegesen ipari munkahelyeken és városi lakóhelyeken (Kemény, 1976: 50.). Kérdéses, hogy az elmúlt évtizedekben milyen mértékben alakulhattak át a cigányok iskoláztatási, munkavállalási- valamint gyermekvállalási mintái, és ezek mennyiben változtattak a hagyományos női szerepeken, életstratégiákon a romák3 körében?
 
Az árnyaltabb kép kialakításához két további tényezőt kell figyelembe venni. Egyrészt a cigányság korábbi kultúrája és életfeltételei nem hasonlíthatók a korai kapitalista vagy prekapitalista európai parasztkultúrákhoz. A cigánycsoportok többsége nem csupán későn csatlakozott a modern társadalom egyes intézményeihez, de máshonnan is indult az integráció felé, mint az őt körülvevő népesség.4 Másrészt ezt az integrációs folyamatot jól elkülöníthető és kevés szimpátiával kezelt kisebbségi csoportként kellett, kell végigélniük (Lásd pl. Erős, 1997, Csepeli-Fábián-Sik, 1998).
 
Az alábbi elemzésből kiviláglik, hogy a késői modernizáció, a roma hagyományok és a kisebbségi lét csak felemás integrációt tettek lehetővé az államszocializmus idején. A piaci viszonyok és a demokrácia kialakulása idején felszínre jöttek ennek hátulütői.5 Mindezek következtében a roma nők olyan sajátos helyzetbe kerültek, mely különbözik korábbi státusuktól, de nem hasonlítható a nem cigány társadalomban jelenleg vagy a modernizáció korábbi szakaszaiban jellemző női szerepekhez sem.
 
1 A tanulmány szerzője jelentős mértékben épített azokra a tapasztalataira és ismereteire, melyeket az 1993-as reprezentatív Cigányvizsgálat vezetőjének, Kemény Istvánnak kutatási asszisztenseként szerzett 1997-98-ban. A tanácsok mellett köszönet illeti őt azért is, mert lehetővé tette a Cigányvizsgálat adatbázisának használatát.Ugyanakkor ez a dolgozat nem a kutatás keretei között született, a benne foglaltakért kizárólag a szerzőt terheli felelősség.
 
2 Kevés olyan tanulmány jelent meg az utóbbi években hazánkban, amely a fiatal roma nők helyzetével foglalkozik. A kivételek közé tartozik Neményi (1999), valamint Forray-Hegedűs (1998).
3 A továbbiakban a cigány és roma szavakat szinonimaként használjuk. Ezzel átvesszük a téma újabb hazai irodalmának szóhasználatát, egyúttal pedig némi pontatlanságot követünk el, hiszen a hazai cigányságnak csak egy része (elsősorban a cigány nyelven beszélők csoportja) nevezi magát romának.
4 A cigányság európai történetének alapos áttekintését lásd: Fraser (1996). A fejlődés útjának egyediségét tárgyalja még röviden, és talán kicsit sommásan Rupp (1976). Kemény ugyanakkor a cigányság életkörülményeinek a szegényparasztokéhoz való hasonlatosságát hangsúlyozza a 20. századot megelőző néhány évszázadra vonatkozóan (Kemény, 1976: 20.,42., 50. stb.).
 
5 Kemény István 1970-es előadásában figyelmeztetett az alsó ipari munkakörökbe áramló képzetlen tömegek későbbi várható (és bekövetkezett) szomorú sorsára — a munkanélküliségre. 2
A folyamatok áttekintése mintavételes adatfelvételeken valamint a KSH adatközléseinek másodelemzésén alapul.Kemény István vezetésével az MTA Szociológiai Kutatóintézete 1971-ben és 1993-ban vizsgálta a hazai cigányság helyzetét reprezentatív mintavételen alapuló kérdőíves felmérés segítségével.6 A kutatás nem az ország népességének egy mintáján belül különítette el a romákat. A felmérés kifejezetten a cigányok számbavételén alapuló minta adataira épült.7 Az összehasonlítások lehetőségeit korlátozza az, hogy nincs egy ugyanabban az időben, ugyanazon kérdőívvel végzett felmérés az össznépesség jellemzőiről. Azonban szemben az országos mintán készült felmérésekkel, ezzel a módszerrel a roma kisebbséghez tartozás meghatározásának pontosabb és hasznosabb módja volt lehetséges. Emellett a cigányok sajátosságait figyelembe vevő és rendkívül átfogó kérdőív készülhetett. Ráadásul a kérdőív adatainak egy része az össznépességre vonatkozóan megtalálható a KSH publikációiban.
 
Az említett két Cigányvizsgálat a velük kapcsolatban lévő környezet véleményét tartotta mérvadónak a roma háztartások definiálásakor. Ezt az eljárást a hazai cigánykutatók egy része kritikával illeti (pl. Ladányi - Szelényi,1998), de véleményünk szerint ez a leghasznosabb empirikus meghatározási módszer.
A tanulmányban az iskolai előmenetel, a munkaerőpiaci részvétel és a gyermekvállalás kérdéseit járjuk körbe.
 
Iskolai teljesítmény és továbbtanulás:Az iskolai pályafutás férfi és női mintáinak a cigányok és az össznépesség körében történő összehasonlító elemzését némileg megnehezíti az a tény, hogy a romák átlagos iskolai végzettsége messze elmarad a magyarországi átlagtól (Kertesi, 1995, Kemény 1996, Kézdi, 1999). Még ma is nagyon alacsony azoknak a száma, akik az általános iskola nyolc osztályának elvégzése után továbbtanulnak. Az általános elvégzése ellenben már régóta kötelező, és a cigányok nagy többsége ma már megszerzi ezt a minimális végzettséget. Nem lehet tehát nagy eltéréseket regisztrálni a roma lányok és fiúk jellemző képzettségi szintje között. Ám így is megrajzolhatók – ha vázlatosan is –, a sajátos cigány női szerepek iskolai karriermintákban megmutatkozó jellegzetességei.
 
Magyarországon a második világháborút követő évekig nem volt általánosan jellemző a nyolc osztály elvégzése. A korabeli népszámlálások tanúsága szerint a két világháború között a tizen- és huszonéves korosztályok kb. 10-20%-a járt ki legalább nyolc osztályt. Ezt az alapszintű végzettséget megszerzők arányát tekintve nem volt érdemi különbség a fiuk és a lányok között. A férfiak és nők akkor jellemző családi és munkaerőpiaci szerepvállalásában mutatkozó különbségek a közép- és felsőfokú oktatásban való részvétel eltérő arányaiban tükröződtek. A második világháborút követő évtizedekben párhuzamosan nőtt a lányok és a fiúk között az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 90%-os szint fölé. Az általános elvégzése után a fiúk nagyobb arányban fordultak szakmát adó iskolák felé, míg a lányok közül többen kerültek általánosabb képzést és érettségit nyújtó intézményekbe. Így az érettségizők között már a 70-es években több volt a nő, mint a férfi. A sokszor és alaposan elemzett jelenség társadalmi háttere vélhetően ismert a szakértő olvasó előtt.
 
Az 1993-as Cigányvizsgálat adatai szerint az akkor huszonéves romák 70-80%-a végezte el az általános iskolát. A mintában a nők körében némileg alacsonyabb (72%) a nyolc osztályt végzettek aránya, mint a férfiaknál (80%), ám ez a különbség nem tekinthető jelentősnek. Ez az iskolázottsági arány a 60-as évekbeli magyarországi átlagnak 6 Az 1971-es kutatás főbb eredményeit lásd: Kemény (1976). Az új vizsgálat alapadatainak egyik első áttekintését adja Kemény - Havas (1996). 3 felel meg, azzal a különbséggel, hogy akkor már országos szinten az általánost végzettek aránya a tizenhuszonéves nők között elérte vagy némileg meg is haladta a fiatal férfiak körében regisztrált arányt.
Ha a Cigányvizsgálat mintájában megnézzük a középkorú és idősebb nők és férfiak iskolai végzettség szerinti megoszlását, az országos átlagtól igen eltérő történeti fejlődésre következtethetünk. A hatvanas évek elején vagy korábban végzettek között a férfiak esélye az általános elvégzésére több mint kétszerese volt a nőkének. Még a 70-es évek második felében felnőtté válók körében is jelentősnek nevezhető a különbség a férfiak és nők általános iskolai végzettség megléte szerinti megoszlása között.
Ez annál is figyelemre méltóbb, mivel ekkor már a roma férfiak mintegy háromnegyede elvégezte az általános iskolát. Nem csupán arról van tehát szó, hogy a cigányság később kapcsolódott be a 14 éves korig terjedő alapfokú oktatásba. A bekapcsolódás nemek szerinti jellegzetességei különböznek az elemi iskolázottság terjedésének pár évtizeddel korábbi országos mintáitól. E jelenség elemzésére a később ismertetett sajátosságokkal összefüggésben a tanulmány végén kerül sor.
A férfiak között a legdinamikusabb fejlődési időszak a 60-as és 70-es évekre tehető, a nők között folyamatos volt az alacsonyabb szintről indult növekedés az utóbbi évtizedekben egészen a 80-as évekig. Ezzel kapcsolatban kiemelendő a cigányság egy másik sajátossága is. Az általános iskolát végzettek arányának növekedési üteme alacsonyabb végzettségi ráta mellett kezdett el lassulni, mint az országos szinten tapasztalható volt.
Ha összevetjük az 1993-ban 15-19 éves romák végzettség szerinti megoszlását a 20-29 évesekével, a dinamika lassulása mellett egy másik, sok helyen dokumentált jelenségnek is a nyomára bukkanhatunk. A cigányok között az országos átlaghoz képest sokan voltak olyanok, akik nem fejezték be időre tanulmányaikat, és csak több évvel később, például a dolgozók esti iskolájában járták ki mind a 8 osztályt (Kemény, 1996: 73-74.).
 
Az 1. táblázat adatainak értelmezéséhez még egy technikai jellegű megjegyzés szükségeltetik. Egyes generációk különböző népszámlálások alkalmával regisztrált végzettségi megoszlását tekintve rögtön feltűnik, hogy a későbbi adatfelvételek alkalmával érezhetően javul az iskolázottság átlagos szintje. Különösen a férfiak között jelentős a különbség. Így azt tapasztalhatjuk, hogy míg egy korábbi népszámláláskor az akkori fiatal generáció férfi- és női végzettségi rátáiban nincs különbség, a későbbi regisztráció során a már idősödő nemzedéken belül érezhető az eltérés a két nem iskolázottsági szintjében. Ez nem csupán arra utalhat, hogy korábban viszonylag sok volt a felnőttkorban végzők aránya.
A különböző iskolázottságú emberek eltérő halálozási arányszámaira mutatnak rá ezek az adatok. A férfiak és nők közötti eltérés mögött a két nem eltérő halálozási aránya húzódhat meg. Ezt a feltételezést a korfák nemek szerinti vizsgálata megerősíti. A cigányok körében, akikről nem áll rendelkezésre hasonló adatfelvételből származó, nemek szerinti megoszlás az iskolai végzettségről, hasonló jelenséget tapasztalhatunk: az idősek körében nagyobb a nemek között eltérés – mint ahogy erről szó esett. A cigányminta korfájának vizsgálata azonban nem utalt arra, hogy a férfiak középkorosztályai jelentősen kisebb eséllyel élnek tovább, mint a nők. A romák körében tapasztalt nemek közötti különbséget tehát nem vezethetjük vissza ugyanarra a jelenségre, mint az országos adatok esetén.
7 Az adatfelvétel eljárásáról lásd: Kertesi - Kézdi (1998).
4
 
1. táblázat
Legalább általános iskolát végzett nők és férfiak aránya a romák és nem romák egyes korosztályaiban (százalékos
adatok).
Össznépesség Cigányok
1949 1970 1990 1993
Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő
15-19 37,9 39,1 88,7 92,2 92,9 95,0 61,6 66,5
20-29 27,8 24,9 85,8 87,3 96,8 96,5 79,5 72,4
30-39 22,0 18,9 65,6 61,2 96,6 96,1 74,8 50,5
40-49 16,6 15,7 47,7 34,2 93,5 92,4 62,8 38,1
50-59 15,7 13,6 30,4 21,6 79,0 70,2 36,3 15,7
60-69 13,4 10,4 18,2 16,2 53,2 36,8 13,9 5,5
70-X 9,3 8,1 15,5 14,2 32,1 22,8 14,3 6,1
15-X 21,9 19,5 55,1 48,0 82,8 73,9 65,0 50,7
Forrás: KSH (1996), illetve az 1993-as Cigányvizsgálat
Az 1993-as Cigányvizsgálat külön kérdőív-blokkot szentelt a felkeresett háztartásokban élő gyermekek
helyzetének. Az így nyert adatok alapján képet nyerhetünk az iskolás korú fiúk és lányok iskolai teljesítményéről
és terveikről.
A cigány gyerekek iskolai pályafutásával kapcsolatos problémái közül az egyik legjelentősebb, és sokat vizsgált
jelenség az egészséges roma gyerekek kisegítő iskolába irányítása (pl. Kemény, 1976: 41.; Kemény, 1996: 77.). A
2. táblázatból kiderül, hogy az arányaiban nagyon sok cigányt érintő átirányítás kisebb arányban éri utol a
lányokat, mint a fiúkat.
2. táblázat
Normál és kisegítő iskolába járó roma gyerekek nemek szerinti megoszlása 1993-ban (%)
Fiú Lány Összesen Esetszám
Normál általános 48,9 51,1 100,0 1488
Kisegítő iskola 55,6 44,4 100,0 216
Forrás: Cigányvizsgálat (1993)
A következő táblázatok azt is megmutatják, hogy a lányok általában jobban tudnak igazodni az általános iskola
követelményeihez. Ez nem csupán a romák körében megfigyelhető jelenség.
5
3. táblázat
Az eddig évet vesztettek és a többiek nemek szerinti megoszlása a hetedikes és nyolcadikos roma gyerekek
körében 1993-ban (%)
Fiú Lány Összesen Esetszám
Vesztett évet 54,3 45,7 100,0 221
Nem 44,0 56,0 100,0 125
Forrás: Cigányvizsgálat (1993)
4. táblázat
Normál iskolába járó roma lányok és fiúk legutóbbi bizonyítványának átlaga 1993-ban
Fiú Lány Összesen Esetszám
3-4. osztály 3,16 3,46 3,32 373
5-6. osztály 3,06 3,26 3,16 324
7-8. osztály 2,96 3,15 3,06 294
Forrás: Cigányvizsgálat (1993)
Az iskolai végzettség nemek szerinti arányának korábbi alakulása a cigányok között arra enged következtetni, hogy a roma lányok jobb iskolai teljesítménye nem párosul több szülői ambícióval a továbbtanulás tekintetében, sőt elsősorban a fiúk taníttatását támogatnák. Az 1993-as Cigányvizsgálat adatai erre rácáfolnak. A végzéshez közeledő általános iskolás cigány lányokkal kapcsolatban ugyanolyan (esetleg kicsit magasabb) arányban fogalmaztak meg továbbtanulási terveket a szülők, mint a fiúgyermekek tekintetében (lásd: 5. táblázat). A továbbtaníttatni kívánt és a többi gyerek iskolai teljesítményének összevetéséből kitűnik, hogy nem számítanak jobban az osztályzatok a lányoknál, mint a fiúknál akkor, amikor később tanulásukról gondolkodnak (6. táblázat).
Mindezekkel együtt látni kell azt, hogy egy adott iskolai eredmény elérő fiú és lány közül a fiúnak nagyobb az esélye arra, hogy szülei további taníttatását fontolgassák. Az mindenesetre elmondható, hogy a férfi- és női taníttatási minták közötti eltérés lecsökkent. A lányok a 90-es években már azonos (vagy inkább nagyobb) eséllyel végezték el az általános iskolát, mint a fiúk. A továbblépés esélye sem volt kisebb a lányok között.
5. táblázat
A 7-8. osztályos roma gyerekek szüleinek megoszlása továbbtanulási terveik szerint 1993-ban (%)
Fiú Lány Összesen
Van továbbtanulási terve 57,6 61,6 59,6
Nincs ilyen terve 39,1 35,6 37,4
Nem derül ki 3,3 2,7 3,0
Összesen 100,0 100,0 100,0
Esetszám 151 146 297
Forrás: Cigányvizsgálat (1993)
6
6. táblázat
Továbbtanulni szándékozó és ezt nem tervező 7-8. osztályos roma lányok és fiúk legutóbbi bizonyítványának átlaga 1993-ban (%)
Fiú Lány Összesen Esetszám
Van továbbtanulási terve 3,13 3,33 3,24 174
Nincs ilyen terve 2,72 2,85 2,78 110
Nem derül ki 3,00 2,90 2,94 5
Együtt 2,96 3,15 3,06 289
Forrás: Cigányvizsgálat (1993)
Az igen csekély számú roma továbbtanuló különböző iskolatípusok szerinti elhelyezkedése lényegesen különbözik az össznépességben tapasztaltaktól (ezt mutatja a 7. táblázat). Az általános után tanulók nagyobb része megy szakmunkásképzőbe és szakiskolába, és csak kevesen szereznek érettségit. Mindazonáltal a különböző iskolatípusok közötti megoszlás nemek szerinti sajátosságai sok hasonlóságot mutatnak az országos jelenségekkel.
A lányok a romák körében is nagyobb arányban vannak jelen érettségit adó intézményekben, mint szakiskolákban és szakmunkásképzőkben. Az érettségit adó iskolákban tanuló roma lányok aránya azonban nem annyival nagyobb az alacsonyabb fokozatot nyújtó intézményekben tanuló lányokénál, mint az országos viszonylatban tapasztalható. A kevés továbbtanulóból adódó alacsony elemszám sajnos nem engedi meg, hogy ennél részletesebben vizsgáljuk
meg az iskolatípusok közötti megoszlásokat.
7. táblázat
Lányok aránya a különböző iskolatípusban tanuló romák körében 1993-ban (%)
Nemek megoszlása
Lányok* Fiúk* Összesen N
Szakiskolák (85,2) (14,8) 100,0 27
Szakmunkásképzők 42,3 57,7 100,0 97
Szakisk. és szakm. Együtt 51,6 48,4 100,0 124
Szakközépiskolák (59,3) (40,7) 100,0 27
Gimnáziumok (57,1) (42,9) 100,0 14
Szakközépiskolák és gimnáziumok 58,5 41,5 100,0 41
Együtt 53,3 46,7 100,0 165
Forrás: KSH (1995), illetve az 1993-as Cigányvizsgálat
* A zárójelben szereplő adatok nagyon alacsony elemszámú mintán alapszanak.
Gyermekvállalás
Közkézen forgó adatok híján is elterjedt vélekedés hazánkban, hogy a romák körében jóval magasabb a születések aránya, mint a népesség egyéb csoportjaiban. A különböző adatforrásokat használó kutatók eredményei megerősítik ezt a feltételezést. A fenti hipotézis megerősítése gyakran együtt jár annak az állításnak az 7 elfogadásával, miszerint a cigányság a nem cigány populáció korábbi szülési tradícióinak megfelelő gyermekvállalási magatartása fokozatosan közeledik a környezet szokásrendjéhez. A rendelkezésünkre álló adatok nem teszik lehetővé, hogy részletes és megbízható adatokkal ellenőrizzük az elképzelés valóságtartalmát. Azonban a Cigányvizsgálat adataiból számított néhány mutató alábbi közlése remélhetően korlátaival együtt is hozzájárul a további kutatások sikereihez.
8. táblázat
Nők megoszlása az élveszületett gyermekeik száma szerint (%)
Élveszületett gyerekek száma
0 1 2 3 4 5-X Összesen
Házas
1920 17,9 16,6 12,5 10,9 9,2 32,9 100,0
1949 18,4 22,3 20,7 13,1 8,3 17,2 100,0
1970 13,8 29,2 31,0 12,7 5,8 7,5 100,0
1990 8,8 26,2 45,9 12,9 3,6 2,6 100,0
Cigányok 1993 3,3 13,3 23,5 23,0 14,5 22,4 100,0
Özvegy
1920 11,0 9,6 11,0 10,9 10,4 47,1 100,0
1949 14,3 14,8 15,6 13,1 10,2 32,0 100,0
1970 13,6 19,8 22,7 15,3 9,8 18,8 100,0
1990 10,7 23,4 32,2 16,2 7,7 9,8 100,0
Cigányok 1993 3,7 7,0 12,5 15,3 12,5 49,0 100,0
Elvált
1949 37,0 30,5 16,1 7,7 3,8 4,9 100,0
1970 24,1 36,8 22,2 8,8 3,9 4,2 100,0
1990 13,1 37,1 33,8 10,2 3,2 2,6 100,0
Cigányok 1993 5,4 15,8 23,6 20,0 12,1 23,1 100,0
Forrás: KSH (1995), illetve az 1993-as Cigányvizsgálat
A 8. táblázatból világosan kiderül, hogy napjainkban a cigányok családjaiban jóval több gyermek van, mint a nem cigányoknál. Az is látható, hogy századunk korábbi évtizedeiben volt olyan időszak, amikor az egész népességre magas gyermekszám volt jellemző. Azonban az asszonyok megoszlása gyermekszám szerint az össznépességben már akkor is eltért a cigányok körében 1993-ban regisztrált jellemzőktől, amikor sok gyermek vállalása volt a tipikus hazánkban. Az a fenti táblázatból nem olvasható ki, hogy milyen gyermekvállalási szokások húzódnak meg a szülések számadatai mögött. Ennek kiderítéséhez korosztályos szülési arányszámokra van szükség.
Az egyes női korosztályok élveszületési arányszámaira vonatkozóan rendszeres és megbízható országos adatokkal rendelkezünk. A Cigányvizsgálat mintájában pedig kideríthető, hogy az utóbbi években született, a felkeresett háztartásokban élő (vagy ott számontartott) gyermekeknek ki az anyja (ha ő jelenleg is tagja a háztartásnak). Ez 8 alapján számítottuk ki azt, hogy bizonyos korosztályokba tartozó nőkre mennyi születés jutott az utóbbi években.8 A mintában az utóbbi időben egyes években születettek száma 250 fő körül mozgott. Ahhoz, hogy korosztályosan is értelmes adatokat kapjunk, négy évet összevontunk.
9. táblázat
1000 megfelelő korú nőre jutó élveszülések száma a cigányok és az össznépesség körében különböző években (fő)
1000 megfelelő korú nőre jutó élveszülések száma
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 15-49
Össznépesség 1921 40,7 202,0 212,1 126,7 25,2 116,8
1930-1931 40,9 158,5 151,8 110,7 74,8 15,7 88,0
1948-1949 46,5 163,0 137,7 88,5 54,5 11,0 76,1
1969-1970 51,0 162,2 111,0 52,8 19,0 2,3 56,6
1993 34,0 123,2 112,3 48,1 16,1 1,9 45,3
Romák 1990-93 137,0 217,8 141,6 98,4 51,9 10,4 111,7
Romák 1990-93 a korcsoportok 1990-es országos megoszlásával súlyozva 92,6
Romák 1990-93 a korcsoportok 1930-as országos megoszlásával súlyozva 107,6
Romák 1990-93 a korcsoportok 1920-as országos megoszlásával súlyozva 111,2
Forrás: KSH (1995), illetve az 1993-as Cigányvizsgálat
A 9. táblázatban jól látható, hogy a 90-es évek elején a roma nők szülési arányszáma az első világháborút követő országos adatokhoz áll a legközelebb. Nem mellékesen a romák korosztályi megoszlása is viszonylag hasonló az akkori népességéhez.
A cigányok körében a 90-es évek elején tapasztalható, a szülőképes korú nők arányában kifejezett születési ráta durván kétszer-két és félszer akkora, mint az össznépesség hasonló mutatója volt az utóbbi egy-két évtizedben.Ennek egy része a cigányság eltérő korösszetételéből adódik. Ahogy az imént említettük, a romák jelenlegi kormegoszlása az ország népességének század eleji korfájához hasonlít a leginkább. A gyermeket vállaló fiatalasszonyok aránya jóval nagyobb, mint a mai nem cigány népességben. Azonban az eltérés a jelenlegi országos átlagtól akkor is jelentős, ha figyelembe vesszük a két populáció eltérő kormegoszlását.
A romák gyermekvállalási szokásainak sajátosságai nem csupán a jelenlegi népességhez képest magas termékenységi arányban mutatkoznak meg. A tipikus gyermekszülési kor is más a cigány és nem cigány nők körében. Az országos történeti adatokat tekintve azt láthatjuk, hogy ebben a században stabilan alacsony volt azoknak a nőknek az aránya, akik 18-20 éves koruk előtt vállaltak gyereket. Miközben az összes szülőképes korú 8 A számítási mód biztosan tartalmaz kétféle torzítást. Kiesnek a kalkulációból a korán meghalt gyerekek valamint a családtagként nem számontartott állami gondozottak. Ezt az adatok értékelésekor figyelembe kell venni.
Ugyanakkor látni kell, hogy mind a gyermekhalandóság, mind az állami gondozottak száma elég alacsony ahhoz, hogy ne módosítson következtetéseinken számbavételük hiánya. (A Cigányvizsgálat mintája lehetőséget ad arra, hogy mind az állami gondozottak korábbi arányáról, mind a gyermekhalandóság hosszú távon jellemző nagyságáról képet kapjunk. Az állami gondozásban lévők számát mutató adatok a most már otthon, szüleikkel lakó gyerekek és felnőttek korábbi életére vonatkoznak. A kisgyerekkori halálesetek számbavételekor pedig nem történt meg az elhalálozott gyermekek születési évének regisztrálása, így nem tudni az egyes években hogyan változott a túlélési arányszám. A születési arányszám becslésének kiegészítése ezen adatok alapján nehezen lehetséges. A mutatók nagyságrendjének ismerete azonban segítséget nyújt a torzított adatok pontosságának értékelésekor.)
9
A nőre jutó születések aránya drasztikusan csökkent a század eleje óta, a legfiatalabbak között a szülési arány majdnem változatlan maradt, sőt a második világháború utáni néhány évtizedben némileg nőtt a tizenéves anyák száma. A szülések csökkenése a 70-es évekig inkább a későbbi gyermekek vállalásának elmaradásából származik, mint a szülések későbbi megkezdéséből. Azóta viszont a 25 év alattiak szülési arányszáma csökkent, és ebből a későbbre tolódásból származik elsősorban a születések csökkenése.
Ha a roma nők körében különböző korcsoportokban mutatkozó gyermekvállalási kedvét vetjük össze a jelenlegi országos adatokkal, akkor a születések kisebb koncentráltsága tűnik fel a cigányok körében. Viszonylag sokan vannak a 20 évesnél fiatalabban és a 30 évesnél idősebb korban szülő roma lányok és asszonyok. Ez önmagában nem sokat mond, hiszen a magasabb gyerekszám miatt kitolódik a szülési kor. Sokkal érdekesebb ennél az 50-80 évvel ezelőtti országos adatokkal történő összevetés, hiszen akkoriban a teljes népesség gyermekvállalási kedve még kevésbé (vagy egyáltalán nem) különbözött a 90-es években a romák körében tapasztalt szülési hajlandóságtól. A 9. táblázatban jól látható, hogy kisebb arányban vállalnak a roma asszonyok 30 éves koruk után gyereket, mint a nem cigányok vállaltak a század korábbi, magas termékenységgel jellemezhető korszakaiban. A két populáció közötti eltérés a 20 évesnél fiatalabbak között a legjelentősebb. A cigány nők ekkor ugyanolyan arányban szülnek gyereket, mint 25-29 éves koruk között. A teljes népesség két világháború közötti asszonyai körében sokkal kevesebb volt a tizenéves anya, és még 35-39 éves koruk között is több gyermeknek adtak életet, mint 20 éves koruk előtt.
Az adatok tehát azt mutatják, hogy a romák szülési szokásai nem hasonlíthatók egyszerűen a nem cigány népességben korábban jelen lévő gyermekvállalási mintákhoz. A legfontosabb eltérés talán az, hogy a 20 évesnél fiatalabb asszonyok is nagy gyakorisággal válnak anyává, miközben az ország többségi társadalmában a tizenévesek szülése akkor sem volt hétköznapi jelenség, amikor a lányok túlnyomó többsége ilyen korban már nem járt iskolába.9
A félreértések elkerülése végett szeretnénk hangsúlyozni, hogy a cigányok körében jellemző korai gyermekvállalást nem szabad úgy tekinteni, mint a roma fiatalok szexuális élettel kapcsolatos nagyobb nyitottságának, illetve meggondolatlanságának eredményét. Tanulmányunk összegzésében utalni fogunk rá, hogy a romákról tapasztalatokat szerző pedagógusok véleménye által is jól megalapozott tény, miszerint a cigány gyerekek sokkal hamarabb nőnek fel, mint nem cigány társaik. Családjuk korábban tekinti felnőttnek őket. A tizenéves korban szövődő partnerkapcsolatok nem hasonlíthatók a nem roma társadalomban jellemző “tiniszerelemhez”. A fiatalkori szüléseket felnőtt emberek döntésének eredményeként kell értékelnünk.
Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a 90-es évek első felében a magyar nők, összehasonlítva nyugat- és dél-európai társaikkal, még szintén korán kezdtek el szülni (Pongrácz - S. Molnár, 1994: 18.). Míg tőlünk nyugatabbra a 20 éves kor volt a kritikus határ a szülések számát tekintve, Magyarországon már 18 éves kortól kezdődően sokan váltak anyává.10
9 A fiatalkori szülések országos adatainak értékeléséhez tudni kell, hogy az utóbbi pár évtizedben a tizenéves anyák között nem elhanyagolható a cigány származásúak aránya. Pongrácz Tiborné és S. Molnár Edit egy 1983-ban végzett adatfelvételre alapozva a 15-17 éves anyák harmadáról feltételezték, hogy cigány származású (Pongrácz - S. Molnár, 1994: 26.). A nem cigányok fiatalkori szülési arányszámai tehát érzékelhetően alacsonyabbak az egész népességre vonatkozó mutatóknál.
10 A legújabb demográfiai statisztikák a fiatalkori szülések számának csökkenését mutatják, az abortuszok számának párhuzamos növekedése mellett. A frissebb adatok szerint az első gyermek vállalásának tipikus 10
 
Munkaerőpiaci aktivitás
A korábbi, 1971-es Cigányvizsgálat adatai szerint a munkaképes korú cigány férfiaknak 85%-a dolgozott.11 Ebből 75% volt állandó munkaviszonyban, további 10%-uknak pedig ideiglenes munkaviszonya volt vagy önállóként dolgozott. Ez az arány csak kicsit tért el az össznépességben mért megfelelő arányszámtól. Mindazonáltal a foglalkoztatási szerkezet és a nem dolgozók megoszlása élesen eltért a két populációban (10. táblázat). Országosan a nem dolgozó munkaképes korú férfiak több mint fele tanuló volt, míg a cigány férfiak megfelelő csoportjában csak minden harmincadik megkérdezett járt éppen iskolába (az összes munkaképes korúnak ez mindössze fél %-át teszi ki). A 80-as évek végéig a foglalkoztatottság kismértékű csökkenését figyelhetjük meg - a tanulók számának párhuzamos növekedése mellett (93-ban már 5,5%-uk tanult). A nyolcvanas években a munkaképes férfiak háromnegyede dolgozott. 1994-re ez az arány 28%-ra zuhant.
A roma nők munkaerőpiaci részvétele némileg másképp alakult az utóbbi néhány évtizedben. 1971-ben a munkaképes korúaknak kevesebb mint harmada volt foglalkoztatott. Ez az arány jócskán elmaradt a 65%-os országos szinttől. A hetvenes évek második felére aztán jelentősen megemelkedett a női foglalkoztatottság szintje a cigányok körében. A munkahellyel rendelkezők aránya a nyolcvanas években nagyjából változatlan maradt.
Ekkor körülbelül minden második munkaképes korú cigány nőnek volt munkája. A rendszerváltást követő nagymértékű visszaesés hasonló arányú volt, mint a férfiaknál. A foglalkoztatottság szintje a harmadára esett vissza.
10. táblázat
Foglalkoztatott nők és férfiak aránya a munkaképes korú romák és az össznépesség körében különböző években
(%)
Foglalkoztatottak aránya a munkaképes korúak százalékában*
1971 1987** 1993
Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak
Össznépesség 65,1 86,2 74,7 81,8 56,9 63,0
Romák 30,3 85,2 49,3 74,4 16,3 28,8
Forrás: KSH (1988, 1997), illetve az 1971-es és 1993-as Cigányvizsgálat.
*A 15-59 éves férfiak és a 15-54 éves nők körében. A gyesen, gyeden lévők nem számítanak foglalkoztatottnak, a
katonák viszont igen.
** Itt és a további táblázatokban az 1971 utáni, de 1993 előtti adatok a 93-as vizsgálatban felmért munkatörténet
alapján végzett becslések.
1978-ban a 25-39 év közötti férfiak 85-90%-a volt foglalkoztatott. A 20-24 éveseknek és a 40-60
éveseknek pedig a négyötöde volt állásban (11. táblázat). 1987-re a 40 évesnél fiatalabbak körében is csökkent időszaka országos átlagban közeledik a nyugat-európai mintákhoz. A jelenségre Pongrácz Tiborné hívta fel a szerző figyelmét.
11 A munkaerőpiacról szóló fejezet jelentős részben korábbi, Kemény István felügyelete alatt folyó elemzéseinkre támaszkodik (Janky, 1998). A legátfogóbb, összehasonlító elemzést a rendszerváltás utáni helyzetről Kertesi Gábor készítette (Kertesi, 1995).
11
kicsivel a foglalkoztatottság, de az idősebbeknél volt jelentős csökkenés. Az 55 évnél idősebbeknek már kevesebb mint a fele volt ekkor foglalkoztatott. A nyolcvanas évek végére megjelenő kohorsz-különbségek egy jelentős része eltűnt 1994-re. A 20 és 55 év közötti korosztályok között jelentéktelenné váltak az eltérések. A két szélső korcsoportban azonban továbbra is az átlagosnál alacsonyabb volt a foglalkoztatás. A nőknél 1978-ban kisebb volt a legmagasabb foglalkoztatottsági rátával rendelkező csoport. A 30-40 évesek kb. 55%-a volt foglalkoztatott, míg a többi (20 évesnél idősebb) korcsoportban 45-50%-os volt a foglalkoztatottság. 1987-ben nem változott a korosztályok közötti viszony, minden korcsoportban kicsit nőtt a munkával rendelkezők aránya. A nőknél a 90-es
években változott meg a helyzet. Szemben a férfiakkal, a 40 év felettiek foglalkoztatottsága csökkent kevésbé, és a fiataloké jobban.
11. táblázat
Cigány nők és férfiak foglalkoztatottsága különböző években korcsoportonként
1978 1987 1993
Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi
% n % n % n % n % n % n
15-19 38,2 343 55,8 355 35,3 346 50,4 363 8,2 403 109 413
20-24 49,7 316 81,4 322 51,6 335 80,6 325 13,9 433 31,2 378
25-29 48,3 242 88,3 230 53,3 336 86,3 358 15,1 317 36,1 346
30-39 56,1 285 86,6 276 57,0 535 83,3 515 20,3 665 33,6 663
40-54 44,4 268 82,4 216 45,4 370 72,5 346 19,7 568 32,4 559
55-59 - - 81,8 22 - - 47,5 59 - - 14,4 97
együtt 47,0 1454 77,3 1421 49,3 1922 74,4 1966 16,3 2386 28,8 2456
Forrás: Cigányvizsgálat (1993)
A képzettség és a foglalkoztatottság kapcsolatának vizsgálata jobban érthetővé teszi a korosztályos adatokat (itt csak a legalább 20 éveseket vettük figyelembe.) A roma férfiak között 1978-ban ugyanolyan arányban voltak állásban a 8 általánost végzettek, mint a magasabb képzettséggel rendelkezők. A 8 osztálynál kevesebbet végzők foglalkoztatottsági rátája 6-8 százalékponttal kevesebb volt. 1987-re jelentősen megnőttek a különbségek a legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezők és nem rendelkezők között. A legiskolázatlanabb csoportban 13 százalékponttal csökkent a dolgozók aránya, míg a többiek körében alig változott a foglalkoztatottsági ráta. A rendszerváltozás után már jelentős eltérés volt az általánost végzett és az ennél magasabb képzettségű cigányok foglalkoztatottsági aránya között. Az előbbiek 35%-a dolgozott, míg az utóbbi csoportba tartozók közel fele. A teljesen képzetlenek lemaradása tovább nőtt, közülük csak minden hatodiknak volt munkája 1994-ben.
A nők körében már 1978-ban akkora különbségeket találunk a különböző képzettségi csoportok foglalkoztatottságában, mint a férfiaknál 94-ben. 1987-ben éppen a képzettebbek foglalkoztatottsága volt alacsonyabb a 70-es évek végén mért szinthez képest. 1994-re már nem változtak érdemben a cigányok körében a foglalkoztatási arányok.
A 11. táblázatból kiolvasható, hogy a rendszerváltást követően leginkább a fiatalabb nők vesztették el munkahelyeiket. A 12. táblázatból az is kiderül, hogy ezzel párhuzamosan megnőtt a gyesen lévő fiatalok aránya.
12
12. táblázat
Foglalkoztatott cigány férfiak és nők valamint a gyesen, gyeden lévő nők aránya különböző években a munkaképes
korúak százalékában
1987 1989 1991 1993
Cigányok % n % n % n % n
Foglalkoztatott férfiak aránya 74,4 1966 66,1 2110 46,5 2307 28,8 2469
Foglalkoztatott nők aránya 49,3 1923 43,0 2087 30,8 2242 16,3 2409
Nők gyesen, gyeden 6,0 1923 8,3 2087 11,9 2087 14,8 2409
Forrás: Cigányvizsgálat (1993).
A különböző cigánycsoportok jellemzői
Komoly hibát követnénk el, ha a cigányságot egységes csoportként kezelnénk, megfeledkezve ezen etnikum szegmentáltságáról. A századunkban Magyarországon élő cigányok alcsoportjainak talán legrészletesebb, és a kutatók által legjobban elfogadott rendszerezését egy amatőr néprajzkutató, Erdős Kamill végezte el, még az ötvenes évek végén (Erdős, 1958). Azt persze látni kell, hogy a részben a hagyományos foglalkozásokon alapuló elkülönülések jelentősége fokozatosan csökken. Az olyan jellegű empirikus kutatások számára, mint amilyeneket Kemény István vezetett 1971-ben és 1993-ban, a cigányság hármas felosztása a leghasznosabb. Egymástól jól elkülöníthető, viszonylag homogén csoportokat eredményez. Eszerint megkülönböztetünk magyar anyanyelvű cigányokat, avagy romungrókat, cigány anyanyelvűeket, azaz oláh cigányokat, valamint a román egy dialektusát beszélő beásokat. 1971-ben a cigány népesség 70%-a volt magyar anyanyelvű, mára azonban már 90%-uk az. Így lassan ez a megkülönböztetés is kezdi értelmét veszíteni.12
Azért, hogy valamennyire érzékelhetővé tegyük az eltérő történeti és kulturális háttér hatását az általunk vizsgált.
területeken, a megkérdezettek által beszélt nyelveket vettük figyelembe, hiszen ez útmutatást ad a magukat magyar anyanyelvűnek vallók eredetétől is. A minta tizedét teszik ki a magyar mellett cigányul is beszélők, és másik tizedét a beás nyelvet ismerők. Az ún. oláh cigányok jelenleg az ország keleti- és észak-keleti részén élnek nagyobb számban, és korábban sok csoportjuk foglalkozott különféle kereskedelmi tevékenységekkel. A beás cigányok túlnyomó része Baranya megyében lakik, talán legismertebb csoportjukat az ún. teknővájó cigányok alkották, és a század első felében még nagy számban éltek településektől távol, a nem cigány környezettől igen eltérő körülmények között.
Talán joggal feltételezhetjük, hogy a különböző cigánycsoportok családjaiban eltérő módon alakult a nők szerepe. A Cigányvizsgálat adatai azt mutatják, hogy jelenleg vannak, de nem jelentősek a különbségek a három csoport nőinek iskolai, gyermekvállalási és munkaerőpiaci magatartásában. Amennyire a 90-es évek mintájából következtetni tudunk a korábbi néhány évtized folyamataira, valamivel jelentősebb különbségekről számolhatunk be.
12 A cigányok nyelvi elmagyarosodásának folyamatáról szól általánosságban Kemény (1999a), egy beás közösség
kapcsán pedig Fleck - Virág (1998) tanulmánya.
13
Korábban utaltunk már rá, hogy az utóbbi másfél évtizedben általános iskolát végzett cigányok között kicsivel több a fiú, mint a lány. Az 1993-as vizsgálat idősebb korosztályainak adataiból arra következtethetünk, hogy legelőször a magyar nyelvűek kapcsolódtak be az oktatásba. 1950 és 1960 között nagyjából mindhárom csoportban ugyanakkora volt a férfitöbblet a 8 általánossal rendelkezők körében. Az ezt követő egy- másfél évtizedben, a cigány férfiak ipari munkahelyekre való tömeges belépésének időszakában a beás anyanyelvű férfiak végzettségi szintjének alakulása tartotta a lépést (feltehetően) a romungró csoportokéval, ám a nők között éppen a beások körében valószínűsíthető a legnagyobb lemaradás. A 70-es, 80-as években aztán a beás nők között volt a leggyorsabb a 8 osztályt elvégzők arányának növekedése, miközben a cigány nyelvűek között történt a legkevesebb előrelépés. A három nagy csoport nőinek utóbbi évtizedbeli iskolai pályafutásában mutatkozó különbségek annál is inkább érdekesek számunkra, mivel a férfiak körében ugyanezen időszak alatt nem volt érdemi eltérés a beások, az oláh cigányok és a romungrók iskolai sikerességének alakulásában.
A foglalkoztatási arányok alakulása a különböző roma csoportok férfiainak és nőinek körében részben párhuzamosan haladt az iskolázottabbak számának változásával. A 70-es évektől kezdődően a beás nők a foglalkoztatottság mértékét tekintve jobban megközelítették a magyar nyelven beszélőket, mint az oláh cigányok.Azonban látni kell, hogy azokon a területeken, ahol a cigány nyelvet beszélők élnek, a férfiak számára is valamivel kevesebb munkalehetőség adódott, mint az ország más területein.
13. táblázat
Férfiak és nők foglalkoztatottsága 1971-ben, 1987-ben és 1993-ban anyanyelvi csoportonként*
1971 1987 1993
Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő
% N % n % N % n % % n n
Magyar 83,4 Na. 32,8 na. 74,7 1761 50,4 1704 30,7 18,0 2025 2089
Beás 85,1 Na. 24,2 na. 77,4 106 42,4 118 31,5 14,6 123 111
Cigány 81,4 Na. 24,1 na. 63,5 85 36,7 90 23,6 6,1 98 106
Együtt 30,3 Na. 30,3 na. 74,4 1952 49,3 1912 30,4 17,3 2246 2306
Forrás: Az 1971-es és az 1993-as Cigányvizsgálat.
*A munkaképes korú férfiak illetve nők százalékában.
14
14. táblázat
Férfiak és nők foglalkoztatottsága 1987-ben és 1993-ban beszélt nyelvi csoportonként*
1987 1993
Férfi Nő Férfi Nő
Beszélt nyelvi csoportok % N % n % % N n
Magyar 75,3 1494 51,5 1458 31,5 1798 18,6 1766
Beás 73,6 231 44,4 232 32,3 254 14,7 251
Cigány 68,7 227 39,6 222 20,6 267 9,5 252
Együtt 74,3 1952 49,3 1912 30,3 2319 17,1 2269
Forrás: 1993-as Cigányvizsgálat.
*A munkaképes korú férfiak illetve nők százalékában.
Az egyes roma-csoportokban uralkodó gyermekvállalási minták sajátosságairól a rendelkezésünkre álló adatok lapján nem sok biztosat tudunk mondani, Valószínűsíthető, hogy nincs érdemi különbség a szülési gyakoriságot tekintve a három csoport között. Az is sejthető, hogy a cigány nyelvű asszonyok általában hosszabb időszak alatt szülik meg az összes gyereket, mint a többiek.
Lehetőségek és korlátok?Felnőttkorba lépő roma nők az új évezred küszöbén ?
Ez az írás szükségképpen csak felületesen érinthetett számos kulcskérdést a cigány nők helyzetével kapcsolatban.Csak utalni tudtunk a női szerepekben utóbbi évtizedekben bekövetkezett néhány hazai változásra, és nem volt módunk kifejteni a cigányság különböző rétegeinek életkörülményeiben jelentkező olyan sajátosságokat, melyek jelentősen befolyásolják a nők családon belüli helyzetét és életlehetőségeit. A főbb tendenciákat rajzoltuk fel az életpálya szempontjából lényeges néhány területen. Ugyanakkor az itt közölt adatok is magukban hordozzák annak a veszélyét, hogy a részterületek jelenségei miatt kevésbé láthatók az általánosabb folyamatok kontúrjai. Az alábbiakban egységesen kezelve a munkaerőpiac, a családtervezés és az iskolai pályafutás jellemzőit, a fiatal roma nők életesélyeiről fogalmazunk meg sejtéseket.
A most felnövő fiatal roma nemzedékek szüleikénél jobb életkörülmények közé kerülésének elengedhetetlen feltétele a korábbi generációkra jellemzőnél magasabb iskolázottsági szint elérése. Kemény István, az 1971-es reprezentatív Cigányvizsgálat vezetője már akkor figyelmeztetett arra, hogy hosszú távon az általános iskolai végzettség nem lesz elég az elhelyezkedéshez, mára pedig széles körben elismerté vált a probléma. A magasabb iskolai végzettség elérésének gátjai közül itt hármat emelnénk ki.
1) Nem kifejezetten cigányprobléma, de a romák többségére érvényes az, hogy az iskolába kerülő gyermekek nincsenek kellőképpen felkészülve az írás és olvasás kézségeinek megfelelő szintű elsajátítására. Réger Zita világosan foglalja össze egy pár évvel ezelőtti tanulmányában azokat az otthoni tevékenységeket, melyek során egy átlagos helyzetű gyerek írásra-olvasásra szocializálása még az iskoláskor előtt megtörténik (Réger, 1995).
Mindezek, a meseolvasás és hallgatás, a könyv funkciójával, az írásos szöveg mibenlétével való ismerkedés a roma gyerekek többségénél elmarad. Így a kezdetektől fogva lemaradnak társaiktól.
15
2) Külön problémát jelent a cigány gyerekek számára az otthoni és az iskolai nyelv eltérése. Nem csupán az iskolára jellemző középosztálybeli nyelvezet okoz problémát a kommunikáció során — ez minden, alacsony iskolázottságú szülő gyermekének akadály a tanulásban. A cigányok szóhasználata az igen erőteljes elmagyarosodás ellenére is különbözik a nem cigány népességétől. Ez néha csak a szavak kiejtésének különbözőségében jelenik meg (Réger, 1995: 102.), ám ez is komoly nehézségeket okoz a megértés és megértetés folyamatában.
 
3) Az általunk kiemelt harmadik tényező az egyes korosztályokba tartozó roma gyerekek többiekétől eltérő otthoni kezelése. A kisiskolás cigány gyerekek nem cigány társaikhoz képest hamarabb kapcsolódnak be a házimunkába, és aztán hamarabb tekintik önálló döntésre képes felnőtteknek is őket. Ez különösen fontos szerepet játszhat a lányok iskoláztatási esélyeinek szempontjából. A jelenséget pozitív élményként élik meg a pedagógusok az óvodában és az alsó tagozatban, azonban később nevelhetetlennek minősülnek a roma gyerekek (Forray-Hegedús T., 1998). A 4-8 éves roma gyermekeknél előnyt jelent, hogy nem szorulnak állandó pátyolgatásra, sőt a lányok nem csupán az óvó- és tanító néninek, de társaiknak is sokat segítenek. Tíz éves koruk után válnak a fiúk nehezen kezelhetővé, agresszívvá, a lányok pedig túlontúl zárkózottá. Itt érdemes utalnunk arra a korábban tárgyalt tényre, miszerint a roma lányok pár évvel korábban kezdenek szülni, mint az Magyarországon akár sok évtizede is szokásos volt.
 
Az iskola felső tagozata a roma gyerekek számára már csak a legutóbbi jelenség miatt is kényelmetlen hely, bár nyilvánvalóan komoly szerepe van a cigányok iskolához való viszonyának az itt említett másik két problémának és egyéb tényezőknek is. A hagyományos cigány foglalkozások eltűnése és az ipar megnövekedett munkaerőigénye megfelelő ösztönzőt jelentett a második világháborút követő néhány évtizedben a nyolc osztály elvégzésére. Ezzel kapcsolatban szeretnénk emlékeztetni arra, hogy az össznépességtől eltérően a romáknál az általános iskolai végzettség terjedése nem párhuzamosan folyt a két nem körében, először az iparban dolgozó férfiak körében kezdett terjedni a nyolc osztály kijárása. Ma már a lányok is hasonló arányban végzik el az általános iskolát, mint a fiúk, bár foglalkoztatottság tekintetében sosem közelítették meg az országos átlaghoz hasonlóan a roma nők a férfiakat.
 
A rendszerváltás óta gyökeresen más munkaerőpiaci körülményekkel néznek szembe a fiatalok Magyarországon, mint a hiánygazdaság idején. Legalább valamilyen szakképesítés, de még inkább érettségi szükségeltetik ahhoz, hogy valakinek hosszú távon jó esélyei legyenek munkahelyszerzésre, és annak megtartására. A cigányok a 80-as évektől kezdődően ismét lemaradtak a népesség átlagos képzettségi szintjétől, ahogy az általános utáni továbbtanulás széleskörűvé vált az országban. Ám a kilencvenes évek közepétől folyamatosan csökkenő gyerekszám a középiskolás korosztályokban megnyithatja az utat a romák számára is a középiskolák felé. (Kemény, 1999b: 241-242.).
 
Amennyiben ez a folyamat tényleg beindul, másképp játszódhat le a férfiak és a nők körében, ismét olyan, a népesség többi részénél nem jellemző különbségeket alakítva ki a roma férfiak és nők iskolázottsági szintje között, amilyen néhány évtizeddel korábban már tapasztalható volt. A fiatal férfiak (és szüleik) számára ugyanis hamar nyilvánvalóvá válik, hogy iskolai továbblépés nélkül igen-igen szerény megélhetést tudnak majd biztosítani családjuknak. Így, legyen bármennyire is konfliktusokkal terhelt az iskolai élet, egyre több roma férfi próbálhat magasabb képzettséget szerezni. (Bár azt is látni kell, hogy a cigányság egy jelentős hányada él az ország olyan területein, ahol a megfelelő képzettség sem jelent garanciát a munkaszerzésre.) Az általános iskolát elvégző lányok számára azonban nem jelentkezik ilyen élesen a továbbtanulás kényszere. Tizenöt és húsz éves kor között anyává 16válni teljességgel elfogadott, megbecsült státust jelent a romák között. Ráadásul az anyának járó szerény állami segélyek a keresővel hosszabb ideje nem rendelkező háztartásokban kiegészítő jövedelemforrásból komoly bevétellé léphetnek elő. Ha nem is mindig a szociális juttatás nagysága, de rendszeres és biztos érkezése fontos szerepet játszhat a szegényebb roma háztartások gazdálkodásában.
 
Ez szintén emeli az anya presztízsét a családban. Az anyaság korai vállalásának előnyei, együtt az iskolai beilleszkedés korábban tárgyalt problémáival oda vezethetnek, hogy a lányok közül kevesebben kezdenek el továbbtanulni az elkövetkezendő években. Ez egyfajta hagyományosabb női szerephez való (ideiglenes) visszatérést jelenthet a cigány asszonyok között, annak minden közismert negatív következményével a nők méltóságának és szabadságának tekintetében — és nem utolsósorban a családok anyagi helyzetének vonatkozásában is.
 
Véleményünk szerint két tényező segítheti a lépéstartást a férfiak remélhetően emelkedő képzettségi szintjével. Ahogy láttuk, a roma lányok nem roma társaikhoz hasonlóan jobb eredményeket érnek el az iskolában, mint a fiúk.Ha tehát a szándék megvan, könnyebben kerülhetnek be középiskolába, mint a fiúk. A másik, a nők magasabb arányú középfokú képzésére ösztönző tényező lehet, ha a gazdaság gyors növekedésének hatására cigányok által lakott régiókban és településeken is elérhetővé válnának jó elhelyezkedési lehetőségek a munkaerőpiacon.
 
A lányok és asszonyok országos szülési adatai azt mutatják, hogy a munkaerőpiaci, és a hozzá kapcsolódó oktatási igényekhez rendkívül gyorsan alkalmazkodnak a felnövő korosztályok a gyermekvállalás idejének tekintetében. A 90-es években szülőképes korú nők közül nagyon sokan hagytak fel szüleik vagy nővéreik szokásaival, több évvel eltolva az első gyermek megszülését (a szülések kitolódása már korábban elkezdődött). Úgy véljük, hogy megfelelő munkaerőpiaci lehetőségek megléte esetén a roma nők is gyorsan alkalmazkodnának az új helyzethez, késleltetve a gyermekszülést.
 
Végezetül, a rendelkezésünkre álló adatokra tekintve figyelmeztetnünk kell arra, hogy egyelőre nincsenek ismereteink a romák szakképzésbe, illetve középiskolákba történő tömeges beáramlásáról, de arról sem hogy jelentős nemi különbségek jelennének meg a továbbtanulási arányokban.
 
Irodalom
Csepeli György - Fábián Zoltán - Sik Endre (1998): Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények. In. Kolosi -
Tóth - Vukovich (szerk): Társadalmi riport 1998. TÁRKI, Budapest, 458-489. oldal.
Erdős Kamill (1958): A magyarországi cigányság. Néprajzi Közlemények III.
Erős Ferenc (1997): Előítélet és etnicitás — a cigányellenesség dimenziói a magyar társadalomban. Magyar
Tudomány, 42, 712-719. oldal.
Fleck Gábor - Virág Tünde (1998): Hagyomány vagy alkalmazkodás, avagy Gilvánfa kívül-belül. Szociológiai
Szemle 98/1., 67-91. oldal.
Forray Katalin - Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja: család és iskola. Aula,Budapest.
Fraeser, Angus (1996): A cigányok. Osiris, Budapest.
Janky Béla (1998): A cigányok munkatörténete. Kézirat, Budapest.
Kemény István (1976): Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó, 1971-ben végzett kutatásról.
MTA Szociológiai Kutatóintézete, Budapest.
Kemény István (1996): A romák és az iskola. Educatio 96/1, 71-83. oldal.
17
Kemény István (1999a): A magyarországi cigányság szerkezete a nyelvi változások tükrében. Regio 99/1., 3-14.
oldal.
Kemény István (1999b): Tennivalók a cigányok/romák ügyében. In. Kemény (szerk.): A cigányok
Magyarországon. MTA, Budapest, 229-256. oldal.
Kemény István - Havas Gábor (1996): Cigánynak lenni. In. Andorka - Kolosi - Vukovich (szerk.): Társadalmi
Riport 1996. TÁRKI, Budapest, 352- 380. oldal.
Kertesi Gábor (1995): Cigány gyerekek az iskolában, cigány felnőttek a munkaerőpiacon. Közgazdasági Szemle
42., 30-65. oldal.
Kertesi Gábor - Kézdi Gábor (1998): A cigány népesség Magyarországon. Socio-typo, Budapest.
Kézdi Gábor (1999): A roma fiatalok középiskolai továbbtanulása. In. Kemény (szerk.): A cigányok
Magyarországon. MTA, Budapest, 217-228. oldal.
KSH (1988): Magyar statisztikai évkönyv 1987, KSH, Budapest.
KSH (1995): Magyar statisztikai évkönyv 1994, KSH, Budapest.
KSH (1996): Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen. KSH, Budapest.
KSH (1997): Magyar statisztikai évkönyv 1996, KSH, Budapest.
Ladányi János - Szelényi Iván (1997): Ki a cigány? Kritika 1997/12.
Neményi Mária (1999): Biológia vagy kultúra? Termékenységgel kapcsolatos szerepviselkedések a roma nők
körében. In. Kemény (szerk.): A cigányok Magyarországon. MTA, Budapest, 103-136. oldal.
Pongrácz Tiborné - S. Molnár Edit (1994): Serdülőkorban szült anyák társadalmi, demográfiai jellemzőinek
longitudinális vizsgálata. KSH Népességtudományi Kutató Intézet Kutatási Jelentései 53. KSH, Budapest.
Réger Zita (1995): Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. Iskolakultúra 95/24., 102-106. oldal.
Rupp Kálmán (1976): A cigány kultúra "eredetisége". In. Kemény (szerk.): Beszámoló a magyarországi cigányok
helyzetével foglalkozó, 1971-ben végzett kutatásról. MTA Szociológiai Kutatóintézete, Budapest, 71-76. oldal.
 
 

Neményi Mária

Kis roma demográfia

 
A Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai forgatókönyvek 1997–2050 címen készített szakanyagának vitájában már felmerült – kormánypolitikusok, politikai közírók eszmefuttatásait és javaslatait nagymértékben befolyásolva –, hogy a népesedési előrejelzések aggodalommal figyelmeztetnek egy olyan populáció növekedésére, amely az iskolázatlan, sokgyermekes, az állami szociálpolitika nyakán élősködő családok tömegét szaporítja, és bár a leírt és elhangzott szövegek óvakodtak használni azt a szót, hogy cigány, de félreismerhetetlen módon erre az etnikumra utaltak.
Vagyis hát nem vagyok biztos benne, hogy erre az etnikumra. És éppen ez a problémám mindannyiszor, amikor szociológusok, demográfusok, újabban etológusok (viselkedéskutatók), sőt, számomra ijesztő módon a biológiai evolucionizmus követői cigányokról, mint etnikumról akarnak szólni akár a legnagyobb jóindulat hangján, közben nem tesznek mást, mint maguk is hozzájárulnak ahhoz, hogy a többségi társadalom által sztereotipikusan megjelenített, előítélettel sújtott, szegregált és kirekesztett embercsoport egészét egy negatív és félelmet keltő kategóriába száműzzék. Ebbe a kategóriába egyaránt beleértik azokat, akik sajátos kultúrájukra, etnikai közösségükre jellemző hagyományaikra büszkén, akár őseik anyanyelvét őrizve, akár azt elhagyva, de a tradíciókat tovább folytatva magukat cigánynak (romának, beásnak stb.) vallják, de azokat is beletuszkolják, akik eltérő bőrszínük, és nagyobbrészt éppen a környező társadalomból érkező megkülönböztetés folytán – olykor akaratuk ellenére, olykor a bélyeget kényszerűen elfogadva – a többség minősítése révén válnak cigánnyá.
Ez az egy kategóriába sorolás – megengedem – lehet ésszerű, hiszen egyes érvelések szerint mindegy, hogy valaki magát cigánynak tartja-e vagy sem, ha a környezete cigánynak minősíti, mivel egyformán sújtja őket a többségi megkülönböztetés, ezért a sorsuk is hasonlóvá válik. De ez az ésszerűség csak addig elfogadható, ameddig nem a cigányokról, hanem a többség és a kisebbség viszonyáról akarunk általa megtudni bármit is. Így el tudom fogadni a Kemény István–Kertesi Gábor–Havas Gábor nevével fémjelzett országos reprezentatív cigánykutatás olyan kemény adatait, amelyek az iskolázási, munkavállalási esélyekről, a lakóhelyi és lakásviszonyairól, szociális ellátottságáról szólnak, mert felhívják a figyelmet arra, hogy a testével megjelölt emberek csoportja szisztematikus hátrányt szenved az élet minden olyan területén, ahol a többségi társadalom intézményeinek képviselőivel szembesül. De nem tudom elfogadni, hogy ez a kutatás a cigányokról szól, legfeljebb azt, hogy az általuk vizsgált populáció nagyjából lefedi a származásuk alapján megkülönböztetettek körét.
Természetesen nem szól azokról a kevesekről (fogalmunk sem lehet róla, valójában mennyien vannak), akiknek mégis sikerült kitörni a többségi társadalom által rájuk kirótt szerepből. Ide sorolnám azokat, akik a már évtizedek óta törvények által garantált állampolgári egyenjogúság szűkre szabott, de mégis létező útján járva iskolázottságukkal, tehetségükkel, egyéni akaraterejükkel és erőfeszítésükkel kikerültek abból az ördögi körből, amely fogva tartja a cigánynak minősített társadalom többségét, de nem kívánják megtagadni származásukat, vagy azokat, akik akár házasodás, keveredés, tényleges asszimiláció folytán legfeljebb családi legendaként őrzik etnikai gyökereiket.
Mindannyian tudjuk, hogy léteznek ilyen emberek, ilyen polgártársaink. Ott vannak az egyetemeken, főiskolákon, kórházakban és önkormányzatokban, iskolákban és színházakban, hangversenytermek pódiumán, ismerünk roma származású vízvezeték szerelőket és építésvezetőket, szülésznőket és orvosokat, zenészeket, színészeket, újságírókat. Feltételezzük, hogy ők is laknak valahol, nekik is van családjuk, van szétosztható jövedelmük, van kultúrájuk és van értékrendszerük. Ők azonban soha nem fognak bekerülni az ún. cigánykutatás akármilyen módon meghatározott mintájába, minthogy nem okoznak problémát azok számára, akik a romakérdést mint égető szociális problémát kívánják tárgyalni. Aki az ilyen emberek létszámát bagatellizálja, és az irántuk való érdeklődést feleslegesnek tartja, az maga is foglya annak az illuzórikus korrelációnak, amely a barna bőr és a társadalmilag elítélt tulajdonságok közötti összefüggés tételezésében nyilvánul meg.
Így tehát érezhetően csonka és egyoldalú marad az a kutatás, amely önkényesen minduntalan lefaragja a sikeresen kimenekülőket azok köréből, akikre figyelmét összpontosítani kívánja, hiszen a cigány kategóriába rekesztettek így már csak azok lesznek, akik – talán részben belső, de sokkal inkább külső, a társadalmi diszkriminációból fakadó – okokból a többségi társadalomtól eltérő karaktervonásokkal jellemezhetők. Így aztán ebbe a kategóriába együtt kerülnek bele azok, akik – mint fentebb már említettem – őseik hagyományait továbbápolva olyan szokásokat követnek, amelyek eltérnek a magyar társadalmi többség gyakorlatától, tehát pl. korán házasodnak, sok gyermeket vállalnak, erőteljesen építenek a nagycsalád támogató erejére mind a gyermeknevelés, mind a munkavállalás terén stb., azaz egyes megfogalmazások szerint az ún. demográfiai átmenet előtti korszakra jellemző, kevésbé modernizált életformát élnek, és azok, akik a nagyvárosi gettók nyomorlakásaiban, lerobbant lakótelepeken vagy éppen kistelepülések leromlott parasztházaiban élik a modern ipari társadalom marginalizáltjainak, kiszorítottjainak a szociálpolitika köldökzsinórján lógni kényszerülők életét.
Lehet, hogy ezekben a családokban is magasabb a magyar lakosság egészéhez viszonyítva az átlagos családonkénti gyerekszám, de ennek oka már nem a hagyományőrzésben, nem az etnikai kultúra tudatos követésében, hanem inkább a fiatal nők nemi kiszolgáltatottságban vagy abban rejlik, hogy más jövedelemforrás nem adatik számukra, mint pl. a gyermekek után járó szociális támogatás. Ez a viselkedésforma azonban nem etnikum függő, semmiképpen nem hozható összefüggésbe a sajátos hagyományokkal, hiszen ezt a jelenséget a nyugati világ minden ipari társadalmában megtalálhatjuk, bőrszíntől, vallástól, kultúrától függetlenül – nem beszélve a hasonló életre kényszerített hazai nem-cigányok szintén nem elhanyagolható rétegétől.
Mi is tehát a probléma ezzel a homályos és nem következetes, etnikumot és szociális helyzetet, "biológiait" és "kulturálist", a többségtől való eltérés tudatos és kikényszerített változatát egybemosó kategóriával, amelyet a szociológiai, demográfiai, etológiai kutatások az egyszerűség kedvéért cigánynak neveznek? Számomra leginkább az, hogy a tudatosan vállalt kulturális "másság" bizonyos jegyeit önkényesen kivetíti egy olyan populáció jellemzésére, amely azonban a többségi társadalomtól nem etnikuma, nem tradíciói, nem értékrendszere, hanem sokkal inkább a hátrányos társadalmi megkülönböztetés, vagy mondjuk ki nyíltabban: a faji megkülönböztetés következtében tér el. Ezáltal összemosódik a kutatás tárgya – adott esetben a "cigány" populáció leírása – egy társadalmi viszonyrendszer szomorú következményével, és amikor a kutató azt hiszi, hogy objektív módszerekkel egy sajátos népcsoportot ír le, valójában a megkülönböztetés áldozatainak kilátástalan helyzetéről tudósít.
Ezt a kivetítést alkalmazza sajnálatos módon az nemrég elkészült – egyébként tényleg jó szándékú és korrekt – szakanyag is, amely a roma népesség demográfiai jellemzőiről és létszámának 2050-ig várható alakulásáról szól. (A roma népesség demográfiai jellemzői, kísérleti előreszámítás 2050-ig, KSH, Budapest, 1999. augusztus.) Miután leszögezi, hogy a hazai cigányság létszámának közvetlen népszámlálási információk alapján történő meghatározása mind a nemzetiség, mind a nyelvismeret alapján problematikus, hiszen – hasonlóan más magyarországi nemzeti kisebbségekhez – anyanyelvét ez a populáció nagymértékben elveszítette, valamint az önbevalláson alapuló létszámuk erősen ingadozik az éppen adott politikai-társadalmi klímának megfelelően, különböző kutatások becslési módszereire alapozza a mai cigány lakosság méretének megállapítását.
Az MTA Szociológiai Kutatóintézetének 1971-es és 93-as, Kemény István által vezetett kutatásai, valamint a KSH 1993-as reprezentatív adatfelvétele segítségével korrigálja az 1990-es népszámlálási adatokat, és egy 3,5-ös szorzót alkalmazva jut el a cigányság "bázisnépességének" nagyságához – azaz a szociológiai mintavétel eszközeivel kiválasztott és felkeresett családok-háztartások tagjait és a saját bevallásuk alapján cigány identitással rendelkezőket ugyanazon csoport, "a cigányok" – tagjainak tekinti. Míg a Kemény-féle reprezentatív vizsgálat, amelyben azt tekintették cigánynak, akit a környezete annak tartott, törekedett arra, hogy megkérdezettjei legalább elismerjék, cigányok-e vagy sem, és a kutatás végül azok körében folyt, akik ezt a kívülről érkező meghatározást elfogadták, a KSH valójában kérdezőbiztosaira bízta, hogy az összeírt lakásban lakók összességéről a következő megállapítást tegye: "cigány életvitelű közösség" tagjai-e,"átmeneti életvitelű közösségnek" tekinthetők, vagy pedig "nem cigány életvitelű közösségről" van-e szó.
Jobb nem belegondolni, minek alapján döntötték el az adatfelvételt végzők, hogy az együtt élő személyek cigány származásúak, a cigány kultúrát, hagyományokat ápolóak-e, vagy esetleg csak egy részük kötődik vérségi vagy életviteli okokból a cigánysághoz. Nem tudok másra gondolni, minthogy a bőr-, haj- és szemszín, testalkat "rasszjegyeit" kiindulópontnak tekintve olyan jellegzetességeket kerestek, amelyek a többségi társadalom szemében a cigány életvitel attribútumai, és amelyeket a magyar lakosság körében végzett előítélet-vizsgálatok oly bőségesen tártak fel az elmúlt évek során. Nem tartanám itt szükségesnek megnevezni azokat a negatív jelzőket, a kirekesztést igazoló sztereotípiák azon gyűjteményét, amely e különös feladatukhoz támpontul szolgálhatott.
Kialakult tehát a demográfiai előrejelzések kiinduló létszáma, amelynek azonban nemcsak mérete, hanem életkori megoszlása, valamint szociológiai jellegzetességei – iskolázottság, területi elhelyezkedés, lakásviszonyok, családszerkezet, gyermekszám, gazdasági aktivitás, stb. – is fontos részei a további számításoknak. A kiindulópontok közé került annak leszögezése, hogy "a roma népességet sem az asszimiláció, sem a nemzetközi vándorlás érdemben nem fogja érinteni", tehát a szerző zárt népességgel számolt. (Vajon csak az egyszerűbb számíthatóság kedvéért, vagy Kasszandraként a szerző tudja, hogy a kiszorítás, a marginalizáció, a szegregáció az elkövetkező 50 évben is fennmarad?)
Ugyanígy a kiindulópontok között szerepel a termékenység és halandóság mai aránya, azaz a 3,1-es termékenységi arányszám (100 roma nő átlagosan 310 gyermeket szül élete folyamán – ami az országos átlag több mint kétszerese) és a roma férfiak és nők születéskor várható átlagos élettartama, amely szintén hatalmas, 8–10 évnyi különbséget mutat az országos adatokhoz képest. A becslések szerint ugyan a roma népesség termékenysége és halandósága is csökkent az 1990-es években, de ezzel együtt még ma is 2%-os (belső) szaporodás jellemzi ezt a populációt.
Azt feltételezni, hogy a termékenységi arányok a továbbiakban is jelentősen eltérnek a többségi arányoktól, megint csak abból a statikus szemléletből fakad, hogy a cigánynak tekintett populáció tagjai körében az elkövetkezendő években sem fog jelentősen növekedni az iskolázottság, a szakképesítés megszerzése – ezen belül különösen a nőké –, hiszen ha e téren történne változás, ugyanaz következne be, mint Európa legkülönfélébb kultúrájú, vallású, nemzetiségű népeinél a 20. század folyamán, ahol ez az egyszerű összefüggés (magasabb iskolai végzettség – alacsonyabb termékenységi ráta) mindenütt a gyermekszám radikális csökkenését eredményezte
Nem kívánom részletezni a szakanyag által felkínált három alapforgatókönyv és két kiegészítő szcenárió minden számítását, amely a termékenységi és halandósági feltételek ún. "fiatal", "alap", és "idős" változatának kombinációiból következik. A távlati tervezés céljára az alapváltozatot javasolja, amely "reálisan mutatja be az etnikum jövőbeni létszámváltozásait, és alapot ad a demográfiai létszámokra épülő más, így iskolázottsági, foglalkoztatási következtetések levonására is." Ennek megfelelően kimondja: a roma közösség létszáma mintegy kétszeresére emelkedhet a következő ötven évben, és mivel az országos népesség-előreszámítás 2050-re 8 milliós lakossági létszámot valószínűsít, a roma népesség aránya akkorra a mai 5%-ról 15%-ig emelkedik. A roma csecsemők aránya a mai egyhatodról több mint egynegyedre fog emelkedni, a roma fiatalok aránya is eléri a korcsoportjuk 24%-át. A munkaképes korúak (20–64 évesek) körében a mai 4%-os arányuk 2050-re eléri majd a 16%-ot, vagyis minden hatodik potenciális munkavállaló roma lesz a jövő században, olvashatjuk. Összességében – számolva az évtizedenkénti 100–120 ezres gyarapodással – a jövő század közepére a roma kisebbség létszáma reálisan elérheti az 1,2 millió főt.
Mit von le ebből egy objektív, értékmentes, statisztikákra és valószínűségi számításokra alapozó szakanyag? Hogy mindez "előre vetíti a »roma-problematika«, etnikai feszültség várható erősödését Magyarországon." És a már évtizedek óta a legkülönfélébb kormányprogramokban, párthatározatokban, vagy tudományos kutatások konklúziójaként vissza-visszatérően megfogalmazott feladatok mellett (iskolázottságot, foglalkoztatottságot erősítő politika szükségessége, amely a cigányság gyorsabb integrálódását eredményezi) nem habozik az ún. anti-natalista hatású rész-családpolitika (értsd: bizonyos embercsoportok szaporodását csökkenteni célzó intézkedések) szükségességét is megfogalmazni.
Cikkemben abból indultam ki, hogy a cigánykutatások gyakran összemossák az etnikai identitása, kultúrája alapján magát cigánynak vallók és a rosszindulatú társadalmi megkülönböztetés, a rasszizmus áldozatainak körét, akiket – nem kérve, és nem is kíváncsian az ő véleményükre – az egyszerűség kedvéért cigányoknak minősítenek. Az egyik fajta minősítés értelmében cigánynak tekintettekről szerzett tapasztalataikat fenntartás nélkül átvetítik a másik fajta cigány kategóriára.
Vegyük az egyik példát egy újabban ismét divatossá váló tudományos területről, az etológia kutatásai köréből. Egy hagyományőrző, zárt, sok rokoni kapcsolatot magába foglaló kétszáz fős beás cigány közösség termékenységi szokásai, családszerkezete, kapcsolati hálója – amelyet a kutató egy hasonló település szintén kisszámú, de tőlük eltérő nem-cigány családjainak viselkedésével hasonlít össze, elegendő alapot szolgáltat számára, hogy általa a romák r-típusú szaporodását (azaz: magas termékenység, alacsony szintű szülői gondoskodás), civilizáció előttiségét, a természeti állapothoz való közelségét bizonyítsa. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a tudomány is hozzájárul a negatív társadalmi jelenségek biologizálásához, vagy legalábbis annak az elterjedt, és előítéletekkel terhes elképzelésnek a fenntartásához, hogy a genetikai úton, születéssel szerzett tulajdonságok egyúttal egy bizonyos, elkerülhetetlen sors felé irányítják az adott népesség tagjait.
De azok a szociális elkötelezettségről árulkodó kutatások, amelyek – akarva-akaratlanul - a biológiai ismérveket és (éppen a kisebbségi létből és a társadalmi kirekesztettségből fakadó) szocializációs jellegzetességeket egy kategóriába rendezve fordulnak az ekként cigánynak minősítettek felé, nem kevésbé veszélyes módon bizonyos problémáketnicizálásához járulnak hozzá.
Együtt pedig ez a kétfajta tudományos attitűd azt eredményezi, hogy a "cigánykérdés" fenyegető, növekvő tömegű, megváltoztathatatlan irányban előre haladó időzített bombaként sejlik fel előttünk, ami ellen nem lesz már elégséges fegyver az oly gyakran ismételgetett "tanulni, munkahelyet teremteni, felvilágosítani" jelszavak jó szándékú ismételgetése, és gondolom, az Európa felé menetelő Magyarország talán mégsem vetheti fel komolyan a malthusianus megoldás lehetőségét. Talán fel kellene már ismerni, hogy a társadalmi többség és kisebbség elmérgesedett viszonyában nem a kisebbségé a felelősség abban, ha nem sikerül élniük a papíron mindenkit egyenlően illető jogokkal.
Nem ártana az ún. cigányokra irányuló kutatások helyett az olyan kutatásokra is odafigyelni, amelyek azt bizonyítják, hogy éppen a társadalmi többség által irányított intézmények diszfunkcionális működése, képviselőinek a többségi normától való eltérés iránti érzéketlensége vagy még inkább türelmetlensége, a mindennapi előítéletességre ráerősítő központi és helyi politikai megnyilvánulások – és mindezeknek a média, elsősorban a televízió hathatós segítségével történő felnagyítása – emeli egyre magasabbra azt a nálunk még csak virtuális falat cigányok és nem-cigányok között, amelyet szégyenletes módon Csehország egy kisvárosában már fel is építettek.
 
(Forrás:mtaki.hu)
 
 
 

Husz Ildikó

Roma és nem roma nők gyermekvállalása

 

Korábbi kutatásunkban, amikor hátrányos helyzetű térségek demográfiai viszonyait vizsgáltuk, feltűnt, hogy Észak-Magyarország különösen rossz helyzetű kistérségeiben kiemelkedően magas a termékenység. Vannak, akik ezt azzal hozzák összefüggésbe, hogy itt nagy a roma népesség aránya, amelyre átlagosan nagyobb gyerekszám jellemző. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ezekben a térségekben - az etnikai megoszlástól függetlenül - a lakosság társadalomszerkezete is nagyon sajátos, például jóval nagyobb az alacsony végzettségű, munkát nem találó emberek aránya.

Az alacsony iskolázottságú anyák pedig általában is több gyereket vállalnak. Ezért egy olyan adatfelvételt terveztünk, amelynek elemzéséből kiderül, hogy mi áll a magas termékenység mögött: inkább strukturális ok - mert ezekben a térségekben átlagosan több embernek van alacsony státusa a társadalomszerkezetben -, vagy kifejezetten kulturális ok - vagyis itt olyan kulturális csoport él, amelyre nagyobb gyerekvállalási kedv jellemző. 

Az edelényi és az encsi kistérségben kiválasztottunk huszonöt települést. De hogyan folytassuk le a vizsgálatot? Mindenkit "lekérdezzünk" ezeken a településeken, vagy szűkítsük a kört valamely csoportra? Az ember persze mindenkit "lekérdezne" a legszívesebben, de ez pénz kérdése is. Másrészt inkább a minta összetételének homogenizálására próbáltuk törekedni: minél hasonlóbb társadalmi helyzetű embereket igyekeztünk összevetni etnikai hovatartozásuk szerint. Így az adatfelvételt az érettségivel nem rendelkező női népességre szűkítettük le, hiszen ha valakinek nincs megfelelő iskolázottsága, akkor a lehetőségei - például munkaerő-piaci lehetőségei - leszűkülnek, és ez hátrányos helyzetet teremthet. Ezzel a módszerrel végül körülbelül egyenlő számú roma és nem roma válaszadó került a mintába. 

Kit nevezünk romának?

Általában kétféle lehetőség közül választhatunk. Egyrészt megkérdezhetjük, mi az etnikai hovatartozása annak az embernek, akivel beszélgetünk, és a kérdezőbiztos ezt a választ jelöli be a kérdőíven. A másik lehetőség az, hogy egy külső szakértő - vagy esetleg maga a kérdezőbiztos - állapítja meg, hogy ki a roma, ki nem. A kutatások szempontjából mind a két definíció használható, csak másra. Ha például a romákkal kapcsolatos előítéletességről, illetve ennek az előítéletességnek a romák viselkedésére vonatkozó következményeiről akarok tájékozódni, akkor ez az utóbbi definíció jó. Hiszen valaki nem azzal szemben előítéletes, aki magát romának vallja, hanem akit ő  annak gondol, és ha az esetleg nem vállalja ezt a kategorizálást, a következmény akkor is ugyanaz rá nézve. Viszont ha azt vizsgálom, hogy van-e ennek az etnikumnak valamilyen kulturális jellemzője, ami - mondjuk - befolyásolja a demográfiai magatartását, akkor ezt jobban meg tudom közelíteni úgy, ha a saját etnikai "besorolására" kérdezek rá. Én az utóbbi, önidentifikációs eljárást használtam ebben a kutatásban, mert engem ez a kérdés érdekelt. 

Hozzá kell tenni, hogy mivel az etnikai hovatartozás nagyon kényes kérdés, valószínű, hogy interjúszituációban kevesebben vallják magukat romának, mint ahányan családi körben - vagy ahányan romákként beszélnek magukról. A kulturális identitásuknak esetleg része a roma identitás, ha lehet ilyen értelemben roma identitásról beszélni, viszont az interjúszituációban ezt nem akarják feltárni. Ezért a kérdezőbiztosokat is megkértem, hogy az interjú után írják fel a kérdőívre, milyen lehet szerintük a megkérdezett etnikuma és hogy mi alapján gondolják ezt. Nagyon érdekes volt a két megítélést összehasonlítani, de az utóbbi kategorizálást csak az eredmények  értelmezésének ellenőrzésére használtam.


Számomra érdekes volt, hogy a legalacsonyabb végzettségűek körében mondták a legtöbben, hogy nem romák, miközben a kérdezőbiztos határozottan állította, hogy bizonyosan romák. Ez a jelenség egyébként nem ismeretlen; egy kolléga, Ladányi János is azt tapasztalta, hogy minél alacsonyabb a végzettség, annál nagyobb a különbség a kétféle identifikáció között. De ez csak a terepen derül ki. Én is ott voltam mint kutatásvezető, nem csak a kérdezőbiztosok, és már a próbakérdezésnél feltűnt, hogy a néhány osztályt végzettek közül - etnikai hovatartozástól függetlenül - sokan nem értették elsőre azt, hogy "ön milyen etnikumba tartozónak vallja magát". Persze nem állítom, hogy csak nyelvi különbségeknek tudható be az eltérés. 

Nem lehet egyszerűbben feltenni kérdést, például megkérdezni, hogy valaki cigánynak vallja-e magát?

Én biztosan nem örülnék neki, ha nekem szegeznék, hogy cigány vagyok-e vagy sem. És mi van akkor, ha én úgy gondolom, hogy magyar vagyok, mert már a dédapám is itt élt, esetleg nem is tudok más nyelven, csak magyarul, viszont egyébként cigány vagyok abban a helyi közösségben, amiben élek? A többes identitás ezzel a kérdéssel nem ragadható meg.

Mindenesetre az önidentifikáció alapján két részre lehetett bontani a mintát. A korábbi vizsgálatok arra utaltak, hogy a cigányságnál több gyerek van. Nem is ez volt a meglepő eredmény, hanem az, hogy ebben a hátrányos helyzetű térségben azoknak az alacsony végzettségű nőknek is több gyerekük van az átlagosnál, akik magukat nem cigánynak vallották. Pontosabban: ha a nem érettségizettek gyerekvállalására vonatkozó országos adatot összehasonlítjuk a térség adataival, akkor azt kapjuk, hogy az ő átlaguk a rájuk vonatkozó országos átlagnál is magasabb.

Mekkora ez az érték? Korcsoportonként változó, ahogy ez a diagram is mutatja. 15-49 éves korú nők gyermekeinek átlagos száma
(* forrás: Microcenzus 2005)Összességében a roma interjúalanyoknak átlagosan 2,6 gyerekük volt, míg a nem romáknak 2,1. Az országos gyermekszámadat erre a korcsoportra ugyanakkor a nem érettségizett népességre 1,32, a teljes népességre pedig 1,15. A térségben tapasztalható magas termékenység tehát nem kizárólag az itt élő, magas gyerekszámú roma népesség nagy arányának tulajdonítható. A hátrányok hasonló demográfiai magatartással járnak együtt a nem roma népességnél is. Ugyanakkor a hasonlóság mellett azért lényeges különbségek is kiderültek. Ha az iskolázottságot tovább bontjuk, akkor a nyolc általánost végzetteknél - a mintában ők képviselték a legnagyobb hányadot - a roma nők termékenysége szignifikánsan magasabb volt, mint a nem romáké, ráadásul lényegesen fiatalabban vállalták az első gyereküket. Az ennél alacsonyabb iskolázottságúaknál viszont - és ez megint érdekes - nem találtunk statisztikailag kimutatható különbséget, mint ahogyan a szakmunkás végzettségűeknél sem. 

Az már a terepen is kiderült, hogy a települések között is nagyok a különbségek. Az egymás melletti települések esetében az egyiken igen sok gyereket találtunk, a másikon két-három gyerek volt az általános. Ha ezt összekötjük a település szegregáltságával, akkor megint csak érdekes eredményre jutunk. A szakirodalom alapján azt vártuk, hogy minél szegregáltabb egy település, minél nagyobb a romák aránya, annál inkább különbözik a demográfiai magatartásuk az országos átlagtól. De vannak olyan települések, ahol nyolcvan százalék a cigányok aránya, és átlagosan 2-3 gyereket nevelnek, két faluval arrébb pedig, ahol 90 százalék a cigányok aránya, négy-öt gyerek születik átlagosan egy családban. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy a szegregációval lenne összefüggésben a gyerekszám. Nagyon sokféle helyi közösség létezik, és úgy tűnik, hogy a gyerekszámmal kapcsolatban különböző normák alakultak ki. 

Ebből ered a jelenlegi OTKA-kutatásom témája. Azt gondoltam ugyanis, hogy hasznos lenne megismételni ezt a vizsgálatot másik területen, mégpedig Baranyában, mert ott is sok településen magas a romák aránya, de az országos adatokból úgy tűnik, hogy jóval kisebb a gyerekszám. Tehát az a kérdés, hogy ugyanez az alacsony iskolai végzettség, a hátrányos helyzet, a munkanélküliség miért nem vezet még átlagosan sem olyan magas gyerekszámhoz, mint az északi régióban. 

Miért eltérőek az egymáshoz közeli helyi közösségek?

Úgy gondolom, azért, mert a szegregáció nemcsak oka a demográfiai magatartás alakulásának, hanem eredménye is. A települések közötti migráció "tömbösíti" a hasonló gondolkodású, értékrendű és emiatt hasonló demográfiai magatartású embereket. Vannak olyan települések, ahova a tanulásra törekvő, beilleszkedni akaró romák egyszerűen nem költöznek, mert ott másfajta, nem ilyen aspirációkkal rendelkező emberek laknak. Tehát a települések közti belső migráció olyan szigeteket alakít ki, amelyeken aztán az emberek hasonló demográfiai mintát követnek. Tudniillik az iskolázottság, az iskolához való viszony meghatározó abban, hogy mennyire lehet kitörni a reménytelenségből ezeken a hátrányos helyzetű településeken. Akadnak azért jó példák: számos olyan roma fiatal van az általam vizsgált területen is, aki fontosnak tartja, hogy szakközépiskolába vagy gimnáziumba járjon, mert egyre nagyobb értéket jelent számára a tanulás. És úgy látom, hogy a pozitív példák erős hatást fejtenek ki a közösségre. 

Mindig Radnóti sora jut eszembe, hogy "ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj" - sokaknak, köztük politikusoknak is, fogalmuk sincs arról, hogyan élnek a kis településeken. Azt látom, hogy a helyi közösségek sokkal működőképesebbek, sokkal adaptívabbak, mint ahogy Budapestről gondoljuk. Akkor segítünk jobban, ha a helyi közösségektől jövő ötletek, kezdeményezések nagyobb támogatást kapnak, hiszen a fővárosból nem lehet eldönteni, hogy egy település életének jobbításához csatornázásra van-e szükség vagy másra. Mondok két példát. Az egyik szegregált településen egy ott élő idős cigányember meséit, mondáit gyűjtötték össze és fűzték egybe olvasókönyvvé az iskolások számára. A gyerekek a saját kultúrájuk révén sokkal közelebb kerülnek mindahhoz, ami az iskolában folyik. Egy másik faluban, ahol szintén magas a romák aránya, munkahely hiányában maga a polgármester furikázta a férfiakat igen távoli településekre dolgozni. Az ilyen erőfeszítéseket mind erkölcsileg, mind anyagilag jobban kellene támogatni, hiszen már-már közhely, hogy lassan egész generáció nő fel úgy, hogy nem találkozik a munka világával, amiben az alacsony képzettségnek kulcsfontosságú szerepe van.  

Milyen népesedéspolitikára lenne szükség?

Állandó vitatéma, hogy szükséges-e pronatalista népesedéspolitikát folytatni, vagy sem: ösztönözni kell-e az embereket a gyerekvállalásra, vagy sem? Úgy gondolom, azoknak az értékeknek a megjelenítéséhez, amelyeket a politika fontosnak tart, ösztönzőket kell nyújtani. A jólét megteremtéséhez emberekre van szükség, akik majd dolgoznak és adót termelnek. A pronatalista politika szerintem vállalható. A probléma ott kezdődik, ha ez a politika szelektál az emberek között: kik azok, akiket szívesen várnánk, kik azok, akiket nem. Azzal nem tudnék mit kezdeni, ha a romák magasabb gyerekszámát nemkívánatosnak tartaná a politika azért, mert ez a szegénység újratermelését jelenti. Olyan helyzetet kell teremteni, hogy ezek a gyerekek ne szegénységben nőjenek fel, ne termeljék maguk újra a szegénységet - így válhatnak adófizető állampolgárokká. 

A kutatásom haszna két területen nyilvánulhat meg. Megnézhetjük, hogyan változik a gyerekszám, ha növekszik az iskolázottsági szint. Ez valószínűleg a romáknál is csökkenti a gyerekszámot - nem csak azért, mert más esélyeket és egymással ellentétes szerepeket kínál, ha valaki elmegy dolgozni, vagy inkább otthon marad és öt gyereket szül. Hanem azért, mert az iskola értékrendszert is közvetít, ami esetleg sokkal inkább a munkaerőpiac felé mutat, mint a családanyaság felé. Tehát kimutathatjuk, hogy az iskolázottság, az iskolai végzettség változása milyen demográfiai mintákhoz vezet. Utána el lehet rajta gondolkodni, hogyan használjuk a népesedési ösztönzőket - etnikai különbségektől függetlenül. 

Van azonban egy másik aspektus is. Európában egy ideig azt gondolták, hogy az öregedés miatti demográfiai gondokat a nemzetközi migráció - a magas termékenységű területekről bevándorlók sokasága - legalább részben megoldja. Azután úgy tűnt, hogy ez a feltevés hibás. Néhány generáció után a korábbi bevándorlók termékenysége egyre inkább hasonlít a befogadó népességéhez. Ezért ma az az álláspont, hogy a migráció kevéssé old meg demográfiai problémákat.

Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy Kelet-Közép-Európában több száz éve élnek romák, és a demográfiai magatartásuk - érdekes módon - mégsem olvadt be a térségébe. Ez nem csak itt és most igaz. Egyik kollégám azt vizsgálta, hogy a 20. század elején, amikor az országos termékenység is viszonylag magas szinten állt, volt-e különbség a romák és a nem romák termékenysége között. Kiderült, hogy a demográfiai viselkedés akkor is más volt a romáknál, hiszen például jóval korábban szültek gyerekeket. Amennyire fel tudjuk térképezni, mindig voltak különbségek az egyes etnikumok demográfiai magatartása között, holott hosszú ideje együtt élnek. Mindez jó példa arra, hogy a bevándorlók nem hasonulnak automatikusan a befogadó népességhez - és ezen el kellene gondolkodni.


(Husz Ildikó az MTA Társadalomkutató Központ és az MTA-BCE Demográfiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Kutatási területe a demográfia, a család-, gazdaság- és történeti szociológia.A cikkben idézett OTKA utatás 2009/2010 évben történt)